Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
English   Srpski  Početna strana

KB

KIB

CBO

Finansijska edukacija

the european banking technology award


GODIŠNJICA OSNIVANJA UBS

04.12.2014.

Danas, 4. decembra 2014. godine u Udruženju banaka obeležena je godišnjica osnivanja ove asocijacije banaka. Naime, 4. decembra 1921. godine u Prometnoj banci u Beogradu osnivanju Udruženja banaka prisustvovali su brojni predstavnici banaka u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca...

...


DR DUGALIĆ IZABRAN ZA GENERALNOG SEKRETARA A DR PITIĆ ZA PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA UBS

12.11.2014.

Na sednici Upravnog odbora Udruženja banaka Srbije, održanoj 12.11.2014. godine, za generalnog sekretara izabran je dr Veroljub Dugalić, sa mandatom od četiri godine, kao i novi Upravni odbor. Za predsednika Upravnog odbora izabran je dr Goran Pitić, predsednik Upravnog odbora Societe Generale banka Srbija, a za zamenika Claudio Cesario, predsednik Izvršnog odbora UniCredit Bank Srbija ad Beograd, takođe sa mandatom od četiri godine...

...

Vesti

Priznanje
16.04.2015.

Udruženje banaka Centralne i Istočne Evrope – BACEE na svojoj jubilarnoj 30. bankarskoj konferenciji, 13. i 14. aprila ove godine, uručilo je priznanje dr Veroljubu Dugaliću, generalnom sekretaru Udruženja banaka Srbije, kao istaknutom govorniku na BACEE konferencijama...

Konferencija za novinare
11.03.2015.

SMANJENJEN UKUPAN DUG PO BANKARSKIM KREDITIMA

Na konferenciji za novinare održanoj 11. marta ove godine dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, istakao je da su novinarima prezentirani podaci iz rada Kreditnog biroa koji su zahvaljujući stabilnom kursu i nižoj inflaciji mnogo realniji...

ČASOPIS BANKARSTVO, BROJ 6 2014
13.02.2015.

Izašlo je novo izdanje časopisa Bankarstvo - broj 6 2014...

broj 6 2014

Takođe vas obaveštavamo da na našem sajtu možete preuzeti i kompletno sve tekstove broja 5 2014...

broj 5 2014

Saopštenje
23.01.2015.

UPRAVNI ODBOR UBS O ŠVAJCARSKOM FRANKU

Upravni odbor Udruženja banaka Srbije, na sednici održanoj 23. januara 2015. godine, razmatrao je situaciju u bankarskom sektoru Srbije, sa posebnim osvrtom na efekte jačanja švajcarskog franka na sve učesnike u finansijskom sektoru...

Saopštenje
13.01.2015.

SAOPŠTENJE ZA NOVINARE O SRPSKOJ BANCI A.D.

Obaveštavamo vas da smo danas dobili informaciju iz Srpske banke ad u kojoj se navodi da će ona nastaviti sa radom sa izmenjenom poslovnom politikom, što praktično znači da ubuduće neće raditi sa stanovništvom, ali da će nastaviti da servisira svoje postojeće klijente - fizička lica do izmirenja svih njihovih obaveza...

Evropska bankarska federacija
26.12.2014.

Redovni 39. sastanak pridruženih članica Evropske bankarske federacije (EBF) održan je 17.12.2014. godine u Briselu, Belgija, u prostorijama EBF-a. Udruženje banaka Srbije (UBS) predstavlјali su dr Verolјub Dugalić, generalni sekretar, i dr Slađana Sredojević, specijalni savetnik za međunarodnu saradnju, finansijska tržišta i obrazovanje i rukovodilac Centra za bankarsku obuku...

Poslovi sa inostranstvom
21.11.2014.

U Udruženju banaka Srbije organizovan je sastanak u cilju informisanja o toku realizacije projekta u Upravi carina Republike Srbije, koji se finansira iz IPA 2011 fonda i čiji je osnovni cilј razvoj i uvođenje novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS) i Sistema za upravlјanje garancijama (GMS) u skladu sa pravilima zajedničkog tranzita...

Finansijska tržišta
28.10.2014.

Оdbоr zа rаzvој finаnsiјskih tržištа Udružеnjа bаnаkа Srbiје nа svојој sеdnici оdržаnој 3.10.2014. gоdinе usvојiо tеkst Оkvirnоg rеpо ugоvоrа nа srpskоm i еnglеskоm јеziku, sа Zаklјučnicоm, sa prethodno intеgrisаnim sugеstiјama i kоmеntаrima NBS. Imајući u vidu znаčај kојi bi Оkvirni rеpо ugоvоr mоgао imаti zа rаzvој finаnsiјskog sektora u Srbiјi, Оdbоr zа rаzvој finаnsiјskih tržištа је na pоslеdnjој sеdnici dоnео оdluku dа svim bаnkаmа prеpоruči dа sе sа primеnоm Оkvirnоg rеpо ugоvоrа pоčnе оd 1. dеcеmbrа 2014. gоdinе...

Izveštaj nezavisnog revizora
05.03.2014.

U prilogu dajemo izveštaj nezavisnog revizora IEF d.o.o. o izvršenoj reviziji priloženih finansijskih izveštaja Udruženja banaka Srbije za 2013. godinu. Po mišljenu revizora, finansijski izveštaji pokazuju istinito i objektivno finansijski položaj Udruženja na dan 31.12.2013. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine u skladu sa računovodstvenim propisima RS...

Najava seminara i savetovanja

Prospekti

Udruženje banaka Srbije je pripremilo prospekte za korisnike bankarskih usluga i Kreditnog biroa:


    Tekući računi

    Platne kartice

    Štednja

    Krediti

    KB - fizička lica

    KB - pravna lica

Register   |  Login