Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
English   Srpski  Početna strana

KB

KIB

CBO

Finansijska edukacija

the european banking technology award


Vesti

ČASOPIS BANKARSTVO, BROJ 4 2015
05.02.2016.

Izašlo je novo izdanje časopisa Bankarstvo - broj 4 2015...

broj 4 2015

Takođe vas obaveštavamo da na našem sajtu možete preuzeti i kompletno sve tekstove broja 3 2015...

broj 3 2015

Evropska bankarska federacija
22.12.2015.

Četrdesetprvi redovni sastanak pridruženih članica Evropske bankarske federacije (EBF) održan je 17.12.2015. godine u Briselu, Belgija u prostorijama EBF. Sastanku je ispred UBS prisustvovala dr Slađana Sredojević, specijalni savetnik za međunarodnu saradnju, finansijska tržišta i edukaciju i Rukovodilac Centra za bankarsku obuku...

Obuka KB
15.12.2015.

NASTAVLЈA SE OBUKA BANKARSKIH RADNIKA O KREDITNOM BIROU

Krajem novembra i početkom decembra ove godine održan je novi ciklus besplatnih obuka zaposlenih u bankama po poslovima Kreditnog biroa, posebno namenjenih zaposlenima u bankama koji rade na šalterima ili u neposrednom kontaktu sa klijentima...

Konferencija za novinare
15.12.2015.

BLAGI RAST KREDITNE ZADUŽENOSTI

Na konferenciji za novinare 15. decembra 2015. godine dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, izneo je novembarske podatke o zaduženosti i urednosti pravnih lica, preduzetnika i stanovništva iz baze Kreditnog biroa...

EBTN
30.09.2015.

Evropska bankarska trening mreža (EBTN), kao ujedinjeni predstavnik instituta i centara koji se bave obukom zaposlenih u bankama i čiji je Udruženje banaka Srbije (UBS) punopravni član, uspešno je predstavila nove standarde kvaliteta za profesionalne kvalifikacije za sektor finansijskih i bankarskih usluga širom Evrope – kroz projekat nazvan TRIPLE E standardi...

Saopštenje
23.01.2015.

UPRAVNI ODBOR UBS O ŠVAJCARSKOM FRANKU

Upravni odbor Udruženja banaka Srbije, na sednici održanoj 23. januara 2015. godine, razmatrao je situaciju u bankarskom sektoru Srbije, sa posebnim osvrtom na efekte jačanja švajcarskog franka na sve učesnike u finansijskom sektoru...

Saopštenje
13.01.2015.

SAOPŠTENJE ZA NOVINARE O SRPSKOJ BANCI A.D.

Obaveštavamo vas da smo danas dobili informaciju iz Srpske banke ad u kojoj se navodi da će ona nastaviti sa radom sa izmenjenom poslovnom politikom, što praktično znači da ubuduće neće raditi sa stanovništvom, ali da će nastaviti da servisira svoje postojeće klijente - fizička lica do izmirenja svih njihovih obaveza...

Poslovi sa inostranstvom
21.11.2014.

U Udruženju banaka Srbije organizovan je sastanak u cilju informisanja o toku realizacije projekta u Upravi carina Republike Srbije, koji se finansira iz IPA 2011 fonda i čiji je osnovni cilј razvoj i uvođenje novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS) i Sistema za upravlјanje garancijama (GMS) u skladu sa pravilima zajedničkog tranzita...

Finansijska tržišta
28.10.2014.

Оdbоr zа rаzvој finаnsiјskih tržištа Udružеnjа bаnаkа Srbiје nа svојој sеdnici оdržаnој 3.10.2014. gоdinе usvојiо tеkst Оkvirnоg rеpо ugоvоrа nа srpskоm i еnglеskоm јеziku, sа Zаklјučnicоm, sa prethodno intеgrisаnim sugеstiјama i kоmеntаrima NBS. Imајući u vidu znаčај kојi bi Оkvirni rеpо ugоvоr mоgао imаti zа rаzvој finаnsiјskog sektora u Srbiјi, Оdbоr zа rаzvој finаnsiјskih tržištа је na pоslеdnjој sеdnici dоnео оdluku dа svim bаnkаmа prеpоruči dа sе sа primеnоm Оkvirnоg rеpо ugоvоrа pоčnе оd 1. dеcеmbrа 2014. gоdinе...

Izveštaj nezavisnog revizora
05.03.2014.

U prilogu dajemo izveštaj nezavisnog revizora IEF d.o.o. o izvršenoj reviziji priloženih finansijskih izveštaja Udruženja banaka Srbije za 2013. godinu. Po mišljenu revizora, finansijski izveštaji pokazuju istinito i objektivno finansijski položaj Udruženja na dan 31.12.2013. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine u skladu sa računovodstvenim propisima RS...

Prospekti

Udruženje banaka Srbije je pripremilo prospekte za korisnike bankarskih usluga i Kreditnog biroa:


    Tekući računi

    Platne kartice

    Štednja

    Krediti

    KB - fizička lica

    KB - pravna lica

Register   |  Login