Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
English   Srpski  Početna strana

Kreditni biro

the european banking technology award


STUDIJA "DOPRINOS BANKARSKOG SEKTORA EKONOMIJI I DRUŠTVU SRBIJE"

Studija "Doprinos bankarskog sektora ekonomiji i društvu Srbije" je prva studija ove vrste ikada urađena u našoj zemlji, sa željom da se prikažu aspekti bankarskog sektora koji su evidentni, ali nedovoljno poznati prosečnom korisniku bankarskih usluga.

Studija

Vesti

Finansijska tržišta
28.10.2014.

Оdbоr zа rаzvој finаnsiјskih tržištа Udružеnjа bаnаkа Srbiје nа svојој sеdnici оdržаnој 3.10.2014. gоdinе usvојiо tеkst Оkvirnоg rеpо ugоvоrа nа srpskоm i еnglеskоm јеziku, sа Zаklјučnicоm, sa prethodno intеgrisаnim sugеstiјama i kоmеntаrima NBS. Imајući u vidu znаčај kојi bi Оkvirni rеpо ugоvоr mоgао imаti zа rаzvој finаnsiјskog sektora u Srbiјi, Оdbоr zа rаzvој finаnsiјskih tržištа је na pоslеdnjој sеdnici dоnео оdluku dа svim bаnkаmа prеpоruči dа sе sа primеnоm Оkvirnоg rеpо ugоvоrа pоčnе оd 1. dеcеmbrа 2014. gоdinе...

ČASOPIS BANKARSTVO, BROJ 4 2014
17.10.2014.

Izašlo je novo izdanje časopisa Bankarstvo - broj 4 2014...

broj 4 2014

Takođe vas obaveštavamo da na našem sajtu možete preuzeti i kompletno sve tekstove broja 3 2014...

broj 3 2014

Konferencija za novinare
16.09.2014.

PORAST DOCNJE KOD STANOVNIŠTVA U DUGU PO KREDITIMA

Konferencija za novinare održana je 16. septembra ove godine u Udruženju banaka Srbije. Domaćin konferencije dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar UBS, naglasio je da se nastavlja stagnacija kreditne aktivnosti kod privrede i stanovništva, objasnivši da je procenat povećanja u nivou inflacije...

Izveštaj
10.07.2014.

Redovni 38. po redu sastanak pridruženih članica Evropske bankarske federacije (EBF) održan je 30. maja 2014. godine u Budvi, Crna Gora. Udruženje banaka Srbije (UBS) predstavlјala je dr Slađana Sredojević, specijalni savetnik za međunarodnu saradnju, finansijska tržišta i edukaciju i Rukovodilac Centra za bankarsku obuku u Udruženju...

Izveštaj
10.07.2014.

Povodom zasedanja Sastanka članica i Godišnje skupštine Evropske bankarske trening mreže (EBTN), organizovan je sastanak 27.06.2014. godine u Helsinkiju, Finska. Udruženje banaka Srbije (UBS) predstavlјala je dr Slađana Sredojević, specijalni savetnik za međunarodnu saradnju, finansijska tržišta i edukaciju, i Rukovodilac Centra za bankarsku obuku...

Prezentacija
08.07.2014.

NEKRETNINSKI INVESTICIONI FONDOVI U SRBIJI

Prezentacija "NEKRETNINSKI INVESTICIONI FONDOVI U SRBIJI – osveženje na domaćem tržištu nekretnina" u organizaciji Udruženja finansijskih analitičara Srbije (UFAS), biće održana u Udruženju banaka Srbije (Bulevar kralja Aleksandra 86, Beograd), u sali na I spratu, u sredu, 16.07.2014. godine, sa početkom u 10h...

Predlozi mera
23.06.2014.

FINANSIJSKA PODRŠKA STANOVNIŠTVU I PRIVREDI U POPLAVLЈENIM PODRUČJIMA

Upravni odbor Udruženja banaka je na svojoj XXVIII sednici, održanoj 16.06.2014. godine, usvojio predloge mera "Finansijska podrška stanovništvu i privredi u poplavlјenim područjima", koje dostavljamo u celosti...

Saopštenje za štampu
23.05.2014.

POMOĆ BANKARSKOG SEKTORA POSTRADALIM U POPLAVAMA

U petak, 23. maja ove godine, održan je sastanak koji je predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić imao sa predstavnicima bankarskog sektora. Predstavnici bankarskog sektora izražavaju veliko zadovoljstvo zbog održanog sastanka i podržavaju neizmernu zabrinutost koju ispoljava Predsednik Republike u teškoj situaciji u kojoj se danas nalazi Srbija...

Izveštaj nezavisnog revizora
05.03.2014.

U prilogu dajemo izveštaj nezavisnog revizora IEF d.o.o. o izvršenoj reviziji priloženih finansijskih izveštaja Udruženja banaka Srbije za 2013. godinu. Po mišljenu revizora, finansijski izveštaji pokazuju istinito i objektivno finansijski položaj Udruženja na dan 31.12.2013. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine u skladu sa računovodstvenim propisima RS...

Najava seminara i savetovanja

    KALENDAR DOGAĐAJA ZA 2014. GODINU


SEMINARI


02.12.2014.

Usluge mobilnog bankarstva    


Trajanje: 1 dan, BeogradSAVETOVANJA


30-31.10.2014.

Poslovanje sa stanovništvom u bankama    


Trajanje: 2 dana, Palić


05-07.11.2014.

Bankinfo 2014    


Trajanje: 3 dana, Palić

Prospekti

Udruženje banaka Srbije je pripremilo prospekte za korisnike bankarskih usluga i Kreditnog biroa:


    Tekući računi

    Platne kartice

    Štednja

    Krediti

    KB - fizička lica

    KB - pravna lica

Register   |  Login