Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
English   Srpski  Početna strana > Arhiva vesti > Godišnja sednica Skupštine UBS 25.04.2018.

ODRŽANA GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE UBS: BANKARSKI SEKTOR I UDRUŽENJE BANAKA U 2017. GODINI


Godišnja sednica Skupštine Udruženja banaka Srbije održana je 25. aprila 2018. godine u prisustvu brojnih predstavnika banaka, Narodne banke Srbije, Beogradske berze, Komisije za hartije od vrednosti, Agencije za osiguranje depozita, Kancelarije Svetske banke u Republici Srbiji, Fonda za razvoj, ChipCard-a i drugih uvaženih gostiju. Sednicu je otvorio dr Goran Pitić, predsednik Upravnog odbora Udruženja banaka Srbije, koji se zahvalio službama, stručnim odborima i generalnom sekretaru UBS na uspešnoj saradnji sa bankama u prethodnoj godini i izrazio zadovoljstvo time što su, uprkos izazovima u bankarskom sektoru, održani svi principi dobre poslovne prakse.

Godišnju sednicu Skupštine otvorio je dr Goran Pitić, predsednik Upravnog odbora Udruženja banaka Srbije
i predsednik Upravnog odbora Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd
Radno predsedništvo: Vladimir Medan, Komercijalna banka a.d. Beograd, Mirko Španović, Addiko bank a.d. Beograd
i Milan Pfandler, OTP bank a.d. Novi Sad

Nakon izbora radnog predsedništva, zapisničara i overavača zapisnika, prisutnima se obratio dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar UBS, koji je kratkom prezentacijom predstavio rezultate bankarskog sektora Srbije, kao i aktivnosti Udruženja banaka Srbije, u 2017. godini. Na početku izlaganja dr Dugalić je predstavio osnovne indikatore makroekonomskih kretanja u zemlji, istakavši da su monetarna stabilnost i fiskalna konsolidacija omogućili pozitivan finansijski ambijent za poslovanje banaka. Inflacija je, kao i u prethodnoj godini, u 2017. godini ostala niska i stabilna, i kretala se u granicama dozvolјenog odstupanja od cilјa NBS (3% +/- 1,5 p.p.). Dezinflatorni faktori u domaćem okruženju tokom 2017. godine registrovani su kao pozitivni efekti fiskalne konsolidacije zemlјe, relativna stabilnost deviznog kursa i duži period niskih inflacionih očekivanja, posebno u finansijskom i privrednom sektoru.

Uprkos tome, dr Dugalić je podvukao da su tri osnovna problema sa kojima se bankarski sektor i dalje suočava: pad kamatnih stopa, stagnacija kreditne aktivnosti i problematični krediti. Kreditna aktivnost banaka je, nakon srednjoročnog perioda stagnacije i pada, zabeležila ubrzanje tokom 2017. godine, čemu je doprinelo ublažavanje monetarne politike Narodne banke Srbije, uz efekte pojačane konkurencije među bankama, rasta ekonomske aktivnosti praćenog oporavkom tržišta rada, pada premije rizika zemlјe i niskih kamatnih stopa u zoni evra. Ukupni kreditni plasmani na kraju 2017. godine nominalno su viši za 3% u odnosu na kraj prethodne godine. Koeficijent problematičnih kredita (NPL-ova) na nivou bankarskog sektora, kao procenat učešća ovih kredita u portfoliju ukupno odobrenih kredita, na kraju 2017. godine iznosi 10%. Ovaj indikator zabeležio je značajan pad u odnosu na kraj prethodne godine od 7,2 p.p., uglavnom kao rezultat prodaje problematičnih kredita kojom su banake značajno očistile svoje portfolije od rizične aktive i pobolјšale likvidnost.

Prof. dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije

Indikatori kvaliteta bilansne strukture bankarskog sektora na kraju 2017. godine još uvek su zadovolјavajući, te tako prema podacima Narodne banke Srbije stopa adekvatnosti kapitala iznosi 22,6%, pokrivenost problematičnih kredita rezervacijama za gubitke 133,2%, a prosečan godišnji koeficijent likvidnosti na nivou sektora 2,0. Kvalitet strukture bilansne aktive i vanbilansnih stavki iz prethodnih godina zadržan je i u 2017. godini, u smislu visokog učešća više rangirane aktive, bilansne i vanbilansne (A, B, V) od 89,9% u ukupno klasifikovanoj aktivi na kraju godine.

U drugom delu izlaganja dr Dugalić se, govoreći o rezultatima poslovanja bankarskog sektora Srbije, poslužio i poređenjem sa rezultatima zemalja u bliskom okruženju, a svoju prezentaciju završio je kratkim pregledom poslovanja Udruženja banaka Srbije u 2017. godini. On je tom prilikom naglasio da će, osim tradicionalnih segmenata, u predstojećem periodu prioriteti UBS biti digitalno bankarstvo, bezbednost informacionih sistema i finansijska pismenost.

Detalj sa Godišnje sednice Skupštine Udruženja banaka Srbije

O poslovanju Udruženja banaka govori i prezentirani Izveštaj nezavisnog revizora u kome je istaknuto da finansijski izveštaj UBS pokazuje istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Udruženja na dan 31. decembra 2017. godine kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, zasnovanim na Zakonu o računovodstvu i računovodstvenim politikama.

Na sednici Skupštine članice Udruženja usvojile su Zapisnik sa prošlogodišnje sednice Skupštine Udruženja održane 26.04.2017. godine, Analizu finansijske pozicije i finansijskog rezultata bankarskog sektora Srbije u 2017. godini, Izveštaj o poslovanju Udruženja banaka u 2017. godini sa Finansijskim izveštajem i Izveštajem revizora, Odluku o raspoređivanju finansijskog rezultata za 2017. godinu, kao i Program rada Udruženja sa Finansijskim planom za 2018. godinu.

Prezentacija generalnog sekretara UBS - Bankarski sektor Srbije u 2017. godini

Register   |  Login