Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
English   Srpski  Početna strana > Arhiva vesti 2008.

Arhiva vesti 2008.

PODACI KREDITNOG BIROA UBS

U prilogu su podaci Kreditnog biroa UBS na dan 30.11.2008. godine...

Podaci

Sa konferencije za novinare u UBS
PRE ČETIRI GODINE KREDITNI BIRO POČEO SA OPERATIVNIM RADOM

Konferencija za novinare povodom rada Kreditnog biroa održana je 18. novembra 2008. godine u Udruženju banaka Srbije. Tom prilikom generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, dr Veroljub Dugalić, podsetio je prisutne novinare da je Kreditni biro izdao prvi zvanični izveštaj u ovom mesecu pre četiri godine...

Više o konferenciji

Na sastanku u Udruženju banaka Srbije razmatrana
TRENUTNA SITUACIJA U BANKARSKOM SEKTORU SRBIJE

U Udruženju banaka Srbije, 16. oktobra 2008. godine, održan je sastanak na inicijativu Ministarstva finansija na temu "Trenutna situacija u bankarskom sektoru Srbije". Učesnici sastanka bili su: dr Slobodan Ilić, državni sekretar Ministarstva finansija u Vladi Republike Srbije, Mira Erić, viceguverner Narodne banke Srbije, dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije i predsednici Izvršnih odbora banaka...

Više o sastanku

IZVEŠTAVANJE NBS O IZLOŽENOSTI BANKE OPERATIVNIM RIZICIMA

U vezi određenih dilema koje su se javile u bankama vezano za izveštavanje Narodne banke Srbije o izloženosti banke operativnim rizicima, a koje se odnose na prilog 3 Odluke o upravljanju rizicima - Službeni glasnik RS, broj 129/2007 i 63/2008 (obrazac OR - izveštaji o događajima nastalim po osnovu operativnih rizika banke), dajemo sledeće objašnjenje...

Objašnjenje

Konferencija za novinare u Udruženju banaka Srbije
SRPSKE BANKE VISOKO LIKVIDNE I SOLVENTNE

Konferencija za novinare o trenutnoj situaciji u bankarskom sektoru Srbije održana je 9. oktobra 2008. godine u Udruženju banaka Srbije. Domaćin konferencije bio je dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar UBS, a u njenom radu učestvovali su i Radovan Jelašić, guverner Narodne banke Srbije, Draginja Ðurić, predsednik Izvršnog odbora Banca Intesa i Ivica Smolić, predsednik Izvršnog odbora Komercijalne banke...

Više o konferenciji

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

U prilogu je saopštenje za javnost dr Veroljuba Dugalića, generalnog sekretara Udruženja banaka Srbije, o krizi na finansijskim tržištima nekih zemalja, posebno SAD, i uticaju na bankarski sektor Srbije...

Saopštenje

Sa konferencije za novinare
IZ RADA KREDITNOG BIROA

U Udruženju banaka Srbije 16. septembra 2008. godine održana je konferencija za novinare o radu Kreditnog biroa sa podacima od 31. decembra 2007. i 31. avgusta ove godine...

Više o konferenciji

PREPORUKE ZA JEDNOOBRAZNI NAČIN RADA PO RAČUNIMA NEREZIDENATA

Udruženje banaka Srbije je, na sednici Odbora za poslove sa inostranstvom koja je održana 10.10.2007. godine, u dnevni red uvrstilo razmatranje problema u poslovanju sa nerezidentima imajući u vidu odredbe Zakona o deviznom poslovanju kao i "Odluke o uslovima otvaranja i načinu vođenja računa nerezidenata". Nakon višemesečnog rada na materijalu, Radna grupa je uspela da sublimira različite pristupe banaka u obavljanju bankarskih transakcija po računima nerezidenata i u predmetnom materijalu ponudi, u formi preporuka, jednoobrazan način rada...

Preporuke

PODACI KREDITNOG BIROA UBS NA DAN 31.07.2008. GODINE

Podaci

KONFERENCIJA ZA NOVINARE POSVEĆENA RADU KREDITNOG BIROA

Na konferenciji za štampu održanoj 10. jula ove godine dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka, upoznao je novinare sa najnovijim podacima sa kojima raspolaže Kreditni biro...

Konferencija

PODACI KREDITNOG BIROA UBS NA DAN 31.05.2008. GODINE

Kreditni biro Udruženja banaka Srbije postao je punopravan član ACCIS-a (Association of Consumer Credit Information Suppliers), udruženja sa sedištem u Briselu, čije članice mogu biti kreditni biroi, odnosno svi davaoci informacija o korisnicima kredita iz zemalja Evrope...

Podaci

Sa konferencije za novinare u UBS
RASTU JEDINO STAMBENI I POLJOPRIVREDNI KREDITI

Na konferenciji za štampu održanoj 28. maja ove godine dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka, upoznao je novinare sa najnovijim podacima sa kojima raspolaže Kreditni biro, pre svega o zaduženosti i stanju kredita građana, pravnih lica i preduzetnika...

Više o konferenciji

ODGOVORI NA PITANJA BANAKA

U prilogu se nalaze odgovori na pitanja banaka u vezi sa primenom novog kontnog okvira i načina izveštavanja (obrazac USSPO), koji su dobijeni od Narodne banke Srbije na sastanaku u Udruženju banaka Srbije 20.05.2008. godine...

Odgovori

SAVETOVANJE BANKFINING

Na stranici Odbora za upravljanje rizicima UBS možete naći zaključke sa VI godišnjeg savetovanja BankFinIng - Nova regulativa, održanog na Paliću u periodu 14. do 16. maja 2008. godine, kao i prezentaciju g-đe Mire Erić Jović, viceguvernera Narodne banke Srbije, sa istog savetovanja na temu Nacionalna strategija prema Bazelskom sporazumu II...

Odbor

ODGOVORI NA PITANJA VEZANA ZA PRIMENU ODREDBI ZAKONA O SPN

Saglasno zaključku sa savetovanja Compliance funkcija u bankama, održanom na Paliću 26-28. marta 2008. godine, Sektor za kontrolu poslovanja banaka Narodne banke Srbije je dostavio Udruženju banaka Srbije odgovore na pitanja koja se odnose na primenu Zakona o sprečavanju pranja novca...

Odgovori

BANKARSKI SEKTOR SRBIJE U 2007. GODINI

Uzlazni trend pozitivnih rezultata u poslovanju zabeležen poslednjih godina na nivou bankarskog sektora, nastavljen je i u 2007. Ostvarena dobit pre oporezivanja iznosi 23.473 mil. dinara i veća je za 40% od ostvarene dobiti u 2006. godini...

Analiza

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU UBS U 2007. GODINI

Dinamičan uzlazni trend promena u bankarskom sektoru Srbije, opredelio je i prioritete u poslovnoj orijentaciji Udruženja banaka Srbije, kao jedini način da ono ostane dostojan poslovni partner bankama...

Izveštaj o poslovanju

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA UBS ZA 2007. GODINU

Finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, u svim materijalno značajnim aspektima, finansijsko stanje Udruženja banaka Srbije, na dan 31. decembra 2007. godine...

Izveštaj revizora

PROGRAM AKTIVNOSTI UBS ZA 2008. GODINU

Aktivnosti Udruženja banaka Srbije, pored standardnih zadataka bankarske asocijacije duge tradicije, naročito moraju da obuhvate davanje odgovora na nove izazove i promene iz okruženja koje ubrzano menjaju i sam bankarski sektor...

Program aktivnosti

UBS INFO

O proteklim događanjima i aktivnostima Udruženja banaka Srbije možete se informisati u biltenima UBS Info...

UBS info

Po podacima Kreditnog biroa UBS
NAJVIŠE RASLI KREDITI ZA PRAVNA LICA

Konferencija za novinare posvećena radu Kreditnog biroa održana je u Udruženju banaka Srbije 22. aprila ove godine...

Više o konferenciji

ZAKLJUČCI SA SAVETOVANJA COMPLIANCE FUNKCIJA U BANKAMA

U organizaciji Udruženja banaka Srbije održano je savetovanje Compliance funkcija u bankama na Paliću u periodu od 26. do 28. marta 2008. godine. ...

Zaključci

Sa konferencije za novinare o radu Kreditnog biroa
KORISNICI STAMBENIH KREDITA UREDNIJI OD KORISNIKA OSTALIH KREDITA

Konferencija za novinare o radu Kreditnog biroa, sa podacima na dan 31.12.2007. i 29.02.2008. godine, održana je 19. marta 2008. godine...

Više o konferenciji

IZVEŠTAJ PO ČL. 87 ZAKONA O BANKAMA

Povodom velikog interesovanja banaka za rok u kome su obavezne da predaju izveštaj Narodnoj banci Srbije o adekvatnosti upravljanja rizicima i unutrašnjoj kontroli po čl. 87 Zakona o bankama, obaveštavamo vas da smo u razgovoru sa NBS dobili sledeći odgovor...

Obaveštenje

Održana konferencija za novinare posvećena radu Kreditnog biroa i drugim aktuelnim pitanjima
SMANJUJE SE ZADUŽENOST GRAĐANA U SRBIJI

Ukupna zaduženost građana sa 31. januarom ove godine u poređenju sa podacima od 31. decembra 2007. se smanjuje, izjavio je generalni sekretar UBS, dr Veroljub Dugalić, na konferenciji za novinare održanoj 26. februara 2008. godine...

Više o konferenciji

REZULTATI ANKETE

U prilogu se nalaze rezultati Upitnika 2 sprovedenog u decembru 2007. godine u vezi primene Metodologije za evidentiranje i praćenje operativnog rizika u banci, preporučene od strane Odbora za upravljanje rizicima Udruženja banaka Srbije...

Rezultati ankete

Podaci Kreditnog biroa
BANKARSKA ZADUŽENOST GRAĐANA, PREDUZETNIKA I PRAVNIH LICA

Na konferenciji za novinare održanoj 16. januara 2007. godine prezentirani su podaci o stanju kredita fizičkih lica po vrstama za celu 2007. godinu po mesecima...

Više o konferenciji

IZMENA LIMITA PO ČEKOVIMA TEKUĆIH RAČUNA GRAĐANA

Od 1. januara 2008. godine povećava se limit po čekovima tekućih računa građana i isplata sa štednih uloga po viđenju izdanja drugih banaka bez provere pokrića...

Odluka

Register   |  Login