Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
English   Srpski  Početna strana > Arhiva vesti > Okrugli sto

ODRŽAN OKRUGLI STO POD NAZIVOM „ZNAČAJ SISTEMA OSIGURANJA DEPOZITA ZA STABILNOST FINANSIJSKOG SISTEMA SRBIJE“


Povodom donošenja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita i u susret Svetskom danu štednje, u sredu 30. oktobra 2019. godine u Narodnoj banci Srbije održan je okrugli sto pod nazivom „Značaj sistema osiguranja depozita za stabilnost finansijskog sistema Srbije“.

Okrugli sto organizovali su Agencija za osiguranje depozita (Agencija), Beogradska bankarska akademija i Udruženje banka Srbije uz podršku Narodne banke Srbije.

Učesnici su govorili o efektima izmena i dopuna Zakona o osiguranju depozita na stabilnost finansijskog sistema i na poslovanje banaka, uporednoj praksi i iskustvima vezanim za unapređenje drugih sistema osiguranja depozita, kao i procesu nastajanja Evropskog sistema osiguranja depozita (EDIS).

Viceguverner Dragana Stanić u uvodnom obraćanju naglasila je da su zahvalјujući dobrim ekonomskim rezultatima i stabilnosti koja traje punih sedam godina danas depoziti u bankama daleko sigurniji, a moć države da ih dodatno zaštiti – još veća. Permanentnom rastu štednje doprinosi stalan i evidentan napredak na makroekonomskom planu, pozitivni trendovi na tržištu rada, stabilna i niska inflacija koja se već šest godina uzastopno kreće u proseku oko 2%, očuvana relativna stabilnost deviznog kursa i stabilan i zdrav bankarski sektor koji uliva dodatnu sigurnost građanima da su njihova sredstva u domaćim bankama bezbedna. Viceguverner je posebno istakla da je zahvalјujući čvrstim temelјima koje je postavila guverner dr Jorgovanka Tabaković i Narodna banka Srbije omogućen rekordan rast dinarske štednje u 2018. i prvih devet meseci 2019. godine i, u susret svetskom danu štednje, podsetila da sve analize Narodne banke Srbije pokazuju da je dinarska štednja i u kratkom i u dugom roku isplativija od devizne štednje.

Prof. dr Hasan Hanić, predsednik Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita i predsednik Beogradske bankarske akademije, naveo je u uvodnoj reči da osiguranje depozita, koje predstavlјa osnovnu delatnost Agencije, značajno doprinosi jačanju poverenja, a time i stabilnosti bankarskog sektora u celini. „Zahvalјujući visokom stepenu poverenja u bankarski sistem Srbije štednja građana neprekidno raste uprkos tome što se kamatne stope iz godine u godinu smanjuju. Takođe, zahvalјujući poverenju u bankarski sistem i u stabilnost nacionalne valute stepen dinarizacije privrede naše zamlјe je u stalnom porastu.“

Vladimir Šarić, predsednik Odbora direktora Agencije za osiguranje depozita,podsetio je da sistem osiguranja depozita štiti najranjivije kategorije deponenata i značajno doprinosi očuvanju finansijske stabilnosti u zemlјi i naglasio da je, upravo u uslovima finansijske stabilnosti, izmenjen zakonski okvir koji uređuje domaći sistem osiguranja depozita čime se sistem dodatno unapređuje i usaglašava sa pravnim tekovinama Evropske unije i međunarodnim standardima.

„Izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita biće postignuti sledeći cilјevi: smanjenje nivoa rizika u poslovanju banaka zahvalјujući uvođenju mogućnosti obračuna i naplate premije od banaka na osnovu utvrđenog nivoa rizika u poslovanju svake pojedinačne banke; pravedniji pristup obračunu premije osiguranja depozita zbog izmene osnovice za obračun; unapređenje položaja i zaštite deponenata naročito u postupku spajanja i pripajanja banaka na tržištu, što ujedno jača poverenje deponenata i javnosti u bankarski sistem; veća održivost finansiranja Fonda za osiguranje depozita zahvalјujući povećanju cilјnog iznosa Fonda i povećanje delotvornosti sistema osiguranja depozita kroz usklađivanje sa najbolјom međunarodnom praksom“, naveo je Vladimir Šarić.

Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka, je istakao da sistem osiguranja depozita sasvim izvesno pozitivno utiče na jačanje poverenja javnosti u bankarski sektor, na sprečavanje i ublažavanje efekata nastupanja eventualnih neželјenih situacija na nivou pojedinačne banke, ali i bankarskog sistema i da doprinosi rastu štednje u bankarskom sistemu.

“Dalјe unapređenje finansijske stabilnosti kroz usvojene izmene Zakona o osiguranju depozita vidimo pre svega u dva instituta koji se ovim izmenama uvode u sistem osiguranja depozita, a to su: obračun premije osiguranja depozita i na osnovnu stepena rizika poslovanja banke i definisanje osnovice za obračun premije na nivo visine osiguranih iznosa“, naglasio je Vasić.

U diskusiji su učestvovali predstavnici Narodne banke Srbije, Ministarstva finansija, Komisije za hartije od vrednosti, Udruženja banaka i poslovnih banaka, kao i istaknuti stručnjaci i naučnici iz oblasti finansija. O iskustvima u svojim jurisdikcijama govorili su i visoki predstavnici agencija za osiguranje depozita Ruske Federacije, Italije i Hrvatske.

* * *

Sistem osiguranja depozita u Republici Srbiji podrazumeva obavezno osiguranje depozita fizičkih lica, preduzetnika i mikro, malih i srednjih pravnih lica u svim bankama koje posluju s dozvolom za rad Narodne banke Srbije, saglasno Zakonu o osiguranju depozita.

Sredstva Fonda za osiguranje depozita koriste se u slučaju stečaja ili likvidacije banke, kada se zaštićenim kategorijama deponenata isplaćuje osigurani iznos u visini njihovih deponovanih sredstava (računajući i kamatu) do 50.000 evra i u slučaju restrukturiranja banke u skladu sa Zakonom o bankama.

Osiguranje plaćaju isklјučivo banke, a ne deponenti. Sve banke su obavezne da osiguraju depozite kod Agencije za osiguranje depozita i da plaćaju premiju osiguranja, a u cilјu zaštite depozita osiguranih katetorija deponenata i očuvanja finansijske stabilnosti u Republici Srbiji.

Register   |  Login