Kliring direktnih zaduženja UBS

Platni sistem Kliring direktnih zaduženja UBS

 • Direktno zaduženje –“Direct Debit” predstavlja transakciju iniciranu od strane primaoca plaćanja (izdavaoca računa), a na osnovu saglasnosti dobijene od fizičkog lica (platioca), u cilju naplate sredstava sa računa platioca
 • Direktno zaduženje računa – Direct Debit je servis koji se koristi za plaćanje stalnih mesečnih računa (obaveza)
 • Tipično korišćenje Direct Debit servisa su: plaćanje mesečnih računa za telekom i komunalne usluge i električnu energiju, mesečne obaveze osiguranja, otplata rata za kredit ili obaveza po kreditnim karticama itd.
 • Direktno zaduženje – Direct Debit predstavlja jedan od najčešće korišćenih metoda plaćanja u Evropskoj Uniji iz razloga što pruža brojne prednosti svim učesnicima u ovakvom sistemu plaćanja
 • 1 od 3 osnovna stuba platnog prometa Evropske Unije (SEPA sistem)

Prednosti direktnog zaduženja računa

- Straight through processing - Automatizovan proces naplate mesečnih računa

- Mogućnost za efikasniju naplatu računa za “billere”

- Standardizacija procesa

- Smanjenje manuelnih intervencija

- Siguran i jednostavan način naplate za “billere”

- Komforan način izmirivanja mesečnih obaveza za stanovništvo

- Smanjenje troškova za banke i “billere”– Smanjenje broja uplata keša na šalterima za izmirenje mesečnih obaveza

- Predvidiv “cash flow”

- Predstavlja komforan način plaćanja za redovne platiše – 60+% ukupno izdatih računa se redovno izmiruje  i ne smatra se konkurentskim servisom mobilnim i internet plaćanjima koji obezbeđuju fleksibilnost u plaćanju računa

- Poboljšana efikasnost platnog prometa i smanjenje “društvenih” troškova platnog prometa u Srbiji

Ciljno tržište

- 2,5 miliona domaćinstava

- Prosečna mesečna potrošnja po domaćinstvu: 63.400 RSD

- Preko 15% dobija stalnu novčanu pomoć iz inostranstva

- 2,2 miliona zaposlenih; 1,8 miliona penzionera

- Aktivni tekući računi sa prosečnim saldom dovoljnim za plaćanje preko računa

- Korisnici usluga osiguranja i lizinga

- Korisnici kreditnih kartica

Pravni osnov za rad Operatora platnog sistema direktnih zaduženja

NBS normativi

  • Zakon o platnim uslugama
  • Odluka o bližim uslovima i načinu davanja dozvole za rad platnog sistema i saglasnosti na izmene i dopune pravila rada platnog sistema
  • Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o platnim uslugama koje se odnose na davanje dozvole za rad platnog sistema i saglasnosti na izmene i dopune pravila rada platnog sistema
  • Odluka o sadržaju i načinu vođenja evidencije platnih sistema
  • Odluka o početnom kapitalu i minimalnom kapitalu operatora platnog sistema
  • Odluka o početnom kapitalu, kapitalu i kapitalnom zahtevu operatora platnog sistema
  • Odluka o bližim uslovima i načinu vršenja nadzora nad poslovanjem platnih sistema
  • Odluka o načinu održavanja i unapređivanja stabilnog i sigurnog rada platnog sistema i izveštavanju Narodne banke Srbije

UBS normativi

Trenutni učesnici u platnom sistemu kliringa direktnih zaduženja računa

Pružaoci platnih usluga (učesnici Kliringa direktnih zaduženja UBS):

 1. BANCA INTESA A.D. Beograd
 2. BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. Beograd
 3. ERSTE BANK A.D. Novi Sad
 4. EUROBANK DIREKTNA A.D. Beograd
 5. NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. Beograd
 6. RAIFFEISEN BANKA A.D. Beograd
 7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. Beograd

U ovih osam banaka nalazi se preko 65% svih aktivnih tekućih računa fizičkih lica.

Primaoci plaćanja („Billeri“):

 1. SERBIA BROADBAND - SRPSKE KABLOVSKE MREŽE DOO BEOGRAD
 2. DDOR A.D.O. Novi Sad
 3. SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. Beograd
 4. GENERALI OSIGURANJE SRBIJA A.D.O. Beograd
 5. UNICEF
 6. SOS Dečija sela
 7. Humanitarna organizacija SRBI ZA SRBE
Vrh strane
Vrh strane