Finansijska edukacija

Inicijative Udruženja banaka Srbije na polju finansijske edukacije

Sa koliko godina ste otvorili prvi tekući račun u banci? Pokušajte da se setite koliko ste tada znali o kamatama, depozitima, sredstvima plaćanja, naknadama, oročenju ili kreditima. Zapitajte se i koliko danas znate o mobilnom bankarstvu ili ChatBot aplikacijama, na primer. Da li biste donosili iste finansijske odluke da ste imali više prilika da se na vreme i na razumljiv način informišete o različitim, a sličnim, ponudama i proizvodima banaka? Problem nedovoljnog finansijskog obrazovanja javlja se u celom svetu, a na njemu intenzivno radi i Udruženje banaka Srbije.

U poslednjih nekoliko godina, relevantne svetske i evropske institucije, kao što su Evropska bankarska federacija i OECD, sve intenzivnije se bave unapređenjem obrazovanja u oblasti finansija, ekonomije i bankarstva, pogotovo među decom i omladinom. Nakon poslednje svetske ekonomske krize, a zatim i velikih pomaka na polju digitalizacije u bankama, postalo je jasno da je neophodno ulagati u iscrpniju i kvalitetniju finansijsku edukaciju, kako budućih generacija, tako i postojećih korisnika finansijskih usluga.

Potrebu da se svi trenutni i potencijalni budući korisnici finansijskih usluga edukuju i osposobe za donošenje odgovornih finansijskih odluka uočilo je i Udruženje banaka Srbije, koje se poslednjih godina sve intenzivnije posvećuje aktivnostima vezanim za obrazovanje. U sklopu kontinuiranih napora UBS da osavremeni i unapredi bankarski sektor, jedno od trajnih opredeljenja Udruženja jeste i pokretanje sopstvenih inicijativa, ali i podrška postojećim projektima finansijske edukacije.

Godinama unazad, kroz redovne aktivnosti svojih odbora i radnih grupa, UBS fokusira deo svojih aktivnosti na promociju i širenje finansijske pismenosti kod dece i odraslih, putem različitih projekata:

  • Godišnja Evropska i Svetska nedelja novca, koju UBS organizuje u saradnji sa Evropskom bankarskom federacijom,obuhvata mnoštvo različitih aktivnosti iz oblasti finansijske edukacije, uključujući i Evropski kviz novca;
  • UBS aktivno podržava Zajednicu ekonomskih, pravno-birotehničkih, trgovinskih i ugostiteljsko-turističkih škola Srbije i njihove inicijative, a kroz tu saradnju unapređuje obrazovni sistem i pruža podršku budućim kadrovima;
  • Udruženje banaka je jedan od osnivača Fondacije za studije nauka i umetnosti, u okviru koje podržava stipendiranje najboljih studenata iz relevantnih naučnih disciplina;
  • Višegodišnje partnerstvo sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na FinPis projektu, uključujući i izradu priručnika za nastavnike;
  • Priprema različitih prospekata namenjenih informisanju korisnika bankarskih usluga.

Istorijat

Finansijska edukacija je u poslednjih nekoliko godina postala oblast koja je dobila na značaju u uslovima razvoja novih finansijskih usluga i proizvoda. Takođe, u okviru pristupa celoživotnog učenja (long-life learning concept), kontinuirana edukacija u ovoj oblasti nameće se kao proces koji treba da otpočne od najranijeg uzrasta korisnika finansijskih usluga (školske dece i omladine). Sa druge strane, finansijska edukacija je postala tema koja ima međunarodni značaj: G20 na svojim samitima podržava ovaj pravac delovanja, OECD kroz preporuke i konstantno istraživanje i razvoj ove oblasti, Evropska bankarska federacija kroz redovno publikovanje izveštaja o aktivnostima u finansijskoj pismenosti svojih članica, itd. Time je ova tema postala prisutna na agendama svih finansijskih institucija, naročito kao u periodu poslednje svetske ekonomske krize, a neretko čini i deo njihove misije, vizije i/ili statuta.

Shodno tome, Udruženje banaka Srbije je preduzelo sledeće inicijative u domenu finansijske edukacije:

  1. Udruženje je u martu 2013. godine primljeno u članstvo Međunarodne inicijative deca i omladina za finansije (Child and Youth Finance International). Podršku za ovo članstvo dobili smo i od banaka, kao i od same Narodne banke Srbije. Na predlog banaka okupljenih u Odboru za edukaciju i ljudske resurse UBS, koje su pokazale veoma visoku svest o neophodnosti bavljenja ovim pitanjima na zajednički način, iznet je niz konkretnih predloga u pogledu moguće saradnje UBS i svih banaka članica. Banke su spremne da sa svojim udruženjem rade na konkretnom sprovođenju klasičnih (radionice za decu, omladinu, građane) i inovativnih oblika finansijske edukacije, poštujući sve neophodne norme: neutralnost u informacijama, odsustvo reklamiranja, etički standardi, isl. Na taj način bi predstavnici industrije proaktivno sprovodili finansijsku edukaciju u svom sektoru, čime bi doprinosili samoj edukaciji i informisanosti budućih klijenata, društvenoj odgovornosti banke i time gradili pozitivnu percepciju banaka u javnosti.
  2. U septembru 2013. godine, Udruženje banaka Srbije i UNICEF Srbija potpisali su Memorandum o razumevanju. Predmet saradnje UNICEF Srbija i Udruženja banaka Srbije je zajednička promocija prava deteta u svakodnevnom poslovanju banaka, promocija društveno odgovornog poslovanja sa fokusom na decu i organizacija finansijske edukacije dece i mladih kroz Inicijativu Razvoj finansijskih proizvoda i usluga prilagođenih deci. Partnerstvo ove dve organizacije omogućiće i da članice UBS budu redovno i detaljnije upoznate sa inicijativama i smernicama koje je pokrenuo UNICEF, kako bi omogućio finansijskim ustanovama da bolje sagledaju uticaj svog poslovanja na poštovanje i podržavanje dečijih prava u kontekstu svojih tržišnih aktivnosti, razvoju, reklamiranju i prodaji finansijskih proizvoda i usluga. Već ostvarenom saradnjom koju UNICEF ima sa Međunarodnom inicijativom deca i omladina za finansije (Child and Youth Finance International), u čije je članstvo UBS primljeno 2013. godine, Udruženje banaka će dobiti značajnu podršku i sinergiju u radu u polju finansijske edukacije dece i omladine. Jedna od zajedničkih aktivnosti biće organizacija radionica za učenike i nastavnike gde će se upoznati sa osnovama finansija i bankarskim pojmovima sa kojima se svakodnevno susreću.
  3. Članstvom u Projektnoj grupi za finansijsku edukaciju Evropske bankarske federacije, Brisel, zajedno sa drugim udruženjima širom Evrope Udruženje banaka Srbije realizuje razne projekte i inicijative, čime direktmno učestvuje u kreiranju savremene evropske prakse u polju finansijske edukacije.
  4. Članstvom i predsedavanjem Komitetom za finansijsku pismenost u okviru Evropske bankarske trening mreže, Brisel, Udruženje banaka Srbije je u prilici da ima direktan uvid u pristupe u sprovođenju programa finansijske edukacije širom sveta.
Vrh strane
Vrh strane