Pravni stav Vrhovnog kasacionog suda usvojen 16.9.2021.

Kategorija: Vesti 17. septembar 2021

Na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 16.09.2021. godine dopunjen je Pravni stav o dozvoljenosti ugovaranja troškova kredita (usvojen 22.05.2018. godine), tako da sada glasi:

PRAVNI STAV O DOZVOLJENOSTI UGOVARANJA TROŠKOVA KREDITA

Banka ima pravo na naplatu troškova i naknada bankarskih usluga, pa odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da banci plati troškove kredita nije ništava pod uslovom da je ponuda banke sadržala jasne i nedvosmislene podatke o troškovima kredita.

Troškovi obrade kredita i puštanja kredita u tečaj, kao i drugi troškovi koje banka obračunava korisniku prilikom odobravanja kredita ili koji su poznati na dan obračuna  i koje banka obračunava korisniku u toku realizacije ugovora o kreditu, mogu biti iskazani u procentualnom iznosu i naplaćuju se samo kroz obračun efektivne kamatne stope.

Banka nije dužna da posebno dokazuje strukturu i visinu troškova koji su obuhvaćeni zbirnim iznosom troškova kredita, navedenim u ponudi koju je korisnik kredita prihvatio zaključenjem ugovora o kreditu.

 

PRAVNI STAV O DOZVOLJENOSTI UGOVARANJA PREMIJE OSIGURANJA, KAO OBAVEZE KORISNIKA KREDITA, KOD NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA


Pravno je valjana odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da plati banci premiju osiguranja kod NKOSK, pod uslovom da je ta obaveza jasno predočena korisniku kredita u predugovornoj fazi iskazivanjem ove vrste troškova kredita i njegovog procentualnog i nominalnog iznosa u ponudi.

Banka nije dužna da korisnika kredita upozna sa strukturom i načinom obračuna premije osiguranja kredita.


(Pravni stav usvojen na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 16.09.2021. godine)

Vrh strane
Vrh strane