Saopštenje za javnost

Kategorija: Saopštenje 1. april 2019

Povodom najavljene spremnosti najviših državnih organa Republike Srbije da se uključe u rešavanje problema otplate kredita indeksiranih u švajcarskom franku, Upravni odbor Udruženja banaka Srbije, nakon današnje vanredne sednice, ovim putem želi da istakne sledeće:

Banke su ugovarale valutnu klauzulu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o deviznom poslovanju, kao i relevantnim podzakonskim propisima.

Banke su ugovorom o kreditu klijentima stavljale na raspolaganje novac čija je mera vrednosti određena kursom valute. Ugovorna obaveza klijenata jeste da tu vrednost i vrate. Time se garantuje očuvanje vrednosti obaveze i položaj nijedne strane ne zavisi od toga li je došlo do inflacije ili deflacije. Ugovori koje su banke zaključivale sa svojim klijentima, otplatni planovi, bitni elementi ugovora kao i izveštaji o stanju otplate tih kredita uvek precizno i transparentno navode visinu obaveze klijenta u stranoj valuti na koju obaveza glasi. Ovakvo postupanje je u skladu sa propisima o primeni valutne klauzule. Time su ispoštovani principi jednakosti uzajamnih davanja, savesnosti i poštenja, čiju primenu nalaže Zakon o obligacionim odnosima. Banke su morale da se zaduže u ovoj valuti kod štediša i kreditora da bi mogle da je dalje plasiraju svojim klijentima i da se zaštite od kursnih rizika. I u toj činjenici vidimo poštovanje prethodno navedenih principa.

Uvažavajući finansijski položaj svojih klijenata, banke su tokom 2009, 2011, 2013. kao i tokom 2015. godine nudile svojim klijentima konverziju ovih kredita u kredite indeksirane u evro. Takođe, postupajući po Odluci Narodne banke Srbije od 2015. godine, banke su klijentima nudile tom odlukom propisana 4 modela rešavanja problema ovih kredita. Nažalost, iz različitih razloga, uključujući pre svega intenzivnu kampanju protivljenja bilo kakvom dogovoru sa bankama, ovi pokušaji nisu u dovoljnoj meri dali željeni efekat.

Nadovezujući se na rešenja nuđena svih ovih godina, od početka praćenja problema zaduženih u švajcarskim francima, svesne problema sa kojima se građani suočavaju, banke iznose svoj zajednički stav da podržavaju inicijativu za rešavanje pitanja kredita indeksiranih u švajcarski franak i izražavaju spremnost da se uključe u pronalaženje optimalnog rešenja u saradnji sa nadležnim državnim institucijama.

Vrh strane
Vrh strane