Učešće UBS u Treningu trenera o upravljanju ESG sistemom u bankama za partnerske institucije IFC ESG Integrated programa

Kategorija: Međunarodna saradnja 26. jul 2023

Cilj obuka Trening trenera je dalja podrška bankama u pripremi programa obuke koji će biti prilagođen lokalnim uslovima i potrebama bankarskog sektora, kao i sama dalja primena najboljih praksi i programa edukacije, sa savremenim alatima za učenje i alatima za upravljanje ESG kriterijumima u Samim finansijskim institucijama kao i poslovnim procesima u odnosu sa klijentima.

Environmental and Social Management Systems (ESMS) je okvir koji obuhvata upravljanje ekološkim i socijalnim rizicima u poslovne procese finansijske institucije. Izloženost finansijske institucije ESG rizicima varira značajno u zavisnosti od sastava portfolija, prirode klijenata u portfoliju i vrste finansijskih transakcija. Dobro razvijen i integrisan ESMS sistem može značajno uticati na smanjenje izloženosti ESG rizicima, povećanje tržišnih mogućnosti, dalje jačanje reputacije što zajedno doprinosi finansijskoj održivosti na dugi rok.

Sesije treninga trenera ESMS su se odnosile na:

  • relevantne aspekte upravljanja ESG kriterijumima,
  • regulatorni okvir u EU i na globalnom nivou,
  • međunarodne standarde i kriterijume ESG za finansijski sektor na globalnom nivou (UNEPFI PRB Principles for Responsible Banking, UN PRI Principles for Reponsible Investing…)
  • analizu primera primene unutar finansijske institucije i primene u poslovnim procesima i odnosima sa klijentima
  • ključne elemente koji čine ESMS system, kako se kreira, razvija I implementira u finansijskoj instituciji
  • prepoznate alate, platforme i izvore za učenje i jačanje kapaciteta u cilju adekvatne primene ESMS sistema za upravljanje ESG kriterijumima.

Lokalni finansijski posrednici, uglavnom banke, igraju ključnu ulogu i u jačanju dobrog korporativnog upravljanja I transparentnosti  razvojem i promocijom kriterijuma održivosti koji reflektuju najbolju praksu na međunarodnom nivou koja je prilagođena uslovima i prioritetima domaćeg tržišta. U tom smislu, IFC u okviru programa INTEGRATED ESG Standards ima razvijenu mrežu partnerskih institucija širom sveta sa kojima zajedno radi na ostvarenju navedenih ciljeva.

Udruženje banaka Srbije pristupilo je mreži Sustainable Banking and Finance Network SBFN krajem 2020. godine, i sa IFC je potpisalo Sporazum o saradnji krajem 2021. godine u cilju jačanja kapaciteta za primenu ESG i politika održivog finansiranja kroz edukaciju i druge inicijative. U okviru navedenih linija saradnje, obezbeđeno je više linija edukacije za partnerske institucije i za banke: redovne online obuke na globalnom nivou, obuka Trening trenera, priprema i realizacija programa obuke za banke članice, učešće u izradi platformi i alata za učenje i jačanje kapaciteta za primenu ESG i održivog finansiranja na globalnom nivou.

Fotografije
Izveštaj
Vrh strane
Vrh strane