Evropski sud pravde presudio u korist banaka u sporu za naknadu

Kategorija: Vesti 25. februar 2020

Evropski sud pravde, presudom u predmetu C-621/17 od 03.10.2019. godine, rešio je pravno pitanje postavljeno od strane Vrhovnog suda Mađarske vezano za troškove naknade kredita. Evropski sud pravde je, naime, utvrdio da Evropska Direktiva 93/13/EEZ o nepoštenim odredbama ugovora, iako navodi da ugovorna odredba o troškovima upravljanja kreditom treba da bude jasno i razumljivo sastavljena, ne nalaže da ta odredba detaljno navodi sve usluge koje se pružaju u zamenu za predmetnu naknadu.

Štaviše, ugovorna odredba o naknadi za upravljanje kreditom, koja ne omogućava da se nedvosmisleno utvrdi koje se konkretne usluge pružaju u zamenu za te troškove, ne prouzrokuje neravnotežu u pravima i obavezama stranaka proizašlim iz ugovora o kreditu.

Presuda Evropskog suda pravde objavljena na hrvatskom jeziku može se pronaći na sledećem linku:

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-621%252F17&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat

Presuda Evropskog suda pravde se u smislu odredbe stava 2, člana 16 Ustava Republike Srbije smatra opšteprihvaćenim međunarodnim pravnim pravilom koje se u Republici Srbiji primenjuje neposredno, ukoliko nije u suprotnosti sa Ustavom, pa kao takva čini sastavni deo pravnog poretka Republike Srbije.

Citiranom presudom se, autoritetom zakona, precizira pravno značenje pojma „jasnih i nedvosmislenih troškova kredita“, koje je predmet različitih tumačenja i sudskih sporova između klijenata i banaka u našoj zemlji, čime se upotpunjuje Pravni stav o dozvoljenosti ugovaranja troškova kredita Vrhovnog kasacionog suda od 22.05.2018. godine.

Vrh strane
Vrh strane