Dodatne mere podrške bankarskog sektora građanima i privredi – produžetak moratorijuma

Kategorija: Saopštenje 3. avgust 2020

Odlukom Narodne banke Srbije, klijentima banaka omogućen je još jedan zastoj u otplati obaveza koje dospevaju od 1. avgusta 2020. godine zaključno sa 30. septembrom 2020. godine, kao i zastoj u otplati obaveza koje su dospele u julu ove godine, a nisu izmirene.

Banke i davaoci finansijskog lizinga su dužni da fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima do 31. jula 2020. godine ponude zastoj u otplati obaveza, obaveštenjem o ponudi putem internet stranice, uz:

 • informacije o početku primene i periodu trajanja moratorijuma
 • obračun kamate
 • način otplate obaveza po prestanku moratorijuma
 • moguće alternativne načine otplate obaveza
 • reprezentativni primer iznosa obaveze pre i nakon prestanka moratorijuma

Klijenti koji žele da odlože svoje obaveze ne moraju da se javljaju bankama, po automatizmu će ući u moratorijum.

Klijenti koji žele da nastave plaćanje obaveza dužni su da o tome obaveste banku na neki od predviđenih načina:

 • telefonom
 • mejlom
 • preko formulara na sajtu svoje banke
 • lično, odlaskom u poslovnicu

s tim što se poslednja mogućnost ne preporučuje, zbog aktuelne situacije sa pandemijom virusa Covid-19.

Po prestanku moratorijuma, banka/davalac finansijskog lizinga će obračunatu redovnu kamatu ravnomerno rasporediti na period otplate, bez pripisivanja glavnici duga, pri čemu se period otplate produžava za period trajanja moratorijuma. Zatezna kamata obračunata u toku perioda moratorijuma na potraživanja dospela pre početka primene moratorijuma ravnomerno će biti raspoređena na period otplate, bez pripisivanja glavnici duga.

Prilikom dostavljanja plana otplate banka/davalac finansijskog lizinga mora dužniku jasno da predoči i druge moguće načine otplate, kao i rok u kome dužnik može zahtevati drugačiji način otplate po prestanku moratorijuma:

 • mogućnost da plati samo kamatu za period od 2 meseca moratorijuma, pri čemu se trajanje obaveze produžava za 2 meseca
 • mogućnost da plati odjednom 2 rate iz moratorijuma i da nastavi plaćanje obaveza sa istom visinom rate kakva je bila pre zastoja u otplati

Udruženje banaka Srbije poziva sve klijente da pre svega sagledaju svoju situaciju i šta je najbolje za njih. Za zastoj u otplati treba da se opredele korisnici kojima je to zaista potrebno, imajući u vidu da se moratorijumom produžava trajanje kredita, a time i povećava ukupna suma koja će morati da se vrati.

Produžetkom moratorijuma bankarski sistem Srbije nastavlja da podržava građane i privredu Srbije u kriznoj situaciji nastaloj zbog pandemije Covid-19. Kroz prvi moratorijum, proglašen u martu ove godine, pružena je podrška od oko 2 milijarde evra, a tolika je i vrednost garatne šeme za kreditiranje privrednih subjekata.

Vrh strane
Vrh strane