O nama

O nama

Članice Udruženja banaka su sve banke u Srbiji, kao i Beogradska berza. Cilj Udruženja je izgradnja pozicije i jačanje reputacije bankarskog sektora u zemlji i inostranstvu. Od osnivanja 1921. godine, Udruženje banaka predstavlja, štiti i unapređuje delatnost svojih članica i usklađuje bankarsku praksu primenom opštih pravila i principa stručnog rada i dobrih poslovnih običaja. Ono se naročito bavi sledećim aktivnostima:

 • pruža stručnu pomoć svojim članicama radi poboljšanja i unapređivanja njihovog poslovanja;
 • zastupa zajedničke interese članica pred nadležnim državnim i drugim organima i organizacijama;
 • pokreće inicijative za donošenje zakona i drugih propisa, daje mišljenja u vezi sa nacrtima i predlozima zakona i drugih propisa;
 • ujednačava bankarsku praksu putem pravila i standarda;
 • organizuje profesionalnu obuku kadrova u oblasti bankarsko-finansijske struke i izdaje odgovarajuće sertifikate;
 • neguje dobre poslovne običaje i poslovnu etiku, utvrđuje pravila dobrog poslovnog ponašanja članica u međusobnim odnosima i u odnosima prema trećim licima;
 • obavlja poslove Kreditnog biroa kao elektronskog registra podataka o obavezama fizičkih i pravnih lica prema bankama, kao i urednosti u njihovom izmirivanju;
 • izdaje naučni časopis Bankarstvo, stručnu literaturu sa engleskog govornog područja u prevodu na srpski jezik, brošure, priručnike i druge stručne publikacije iz oblasti bankarstva i finansija.

U skladu sa trendovima u bankarstvu, Udruženje banaka ponudilo je set usluga koje su značajno olakšale rad banaka i pospešile njihov razvoj. To su, između ostalih, aktivnosti na pružanju pomoći bankama na planu upravljanja rizicima i približavanje međunarodnim standardima koje je definisao Bazelski komitet za bankarsku superviziju, uvođenje međunarodnih računovodstvenih standarda, realizacija komplajans funkcije itd.

Organizacioni delovi

U okviru Udruženja obrazovani su i posebni organizacioni delovi:

 • Kreditni biro
 • Međubankarski kliring.
 • Centar za bankarsku obuku

Kreditni biro je institucija nacionalnog obuhvata za monitoring i nadzor nad kreditnom izloženošću građana i pravnih lica - klijenata banaka i drugih institucija, svrstava se među najuspešnije i najefikasnije u svetu, sa tendencijom stalnog usavršavanja i proširivanja obima usluga. Njegove članice su sve banke, lizing kompanije, svi mobilni operateri, svi državni fondovi i agencije, osiguravajuća društva i druge institucije. Šalteri Kreditnog biroa su svi šalteri banaka, oko 2.000 na celoj teritoriji naše zemlje.

Rad Klirinške institucije banaka zasnovan je na najsavremenijoj opremi i softveru koji garantuju saldiranje transakcija u najkraćem vremenskom periodu, pouzdano i stručno. Za ovaj projekat, koji je omogućio da se saldiranje čekova svih banaka u zemlji svede sa 12 dana na nepun sat, Udruženje banaka dobilo je 2005. godine u Londonu Evropsku nagradu za bankarske tehnologije.

Centar za bankarsku obuku organizuje profesionalnu obuku kadrova u oblasti bankarstva i finansija, savetovanja, seminare, okrugle stolove, radionice i pripravničke ispite.

U Udruženju je aktivno 14 stručnih odbora: za upravljanje rizicima i kapitalom banaka; poslove sa inostranstvom; poslove sa stanovništvom; razvoj finansijskih tržišta; pravna pitanja; računovodstvo; poreski sistem; komplajans; digitalno bankarstvo; informacione tehnologije; platni promet; edukaciju i ljudske resurse; marketing i PR; bezbednost.

Članstva u međunarodnim institucijama

UBS je član Evropske bankarske federacije (EBF), Evropske bankarske trening mreže (EBTN), Udruženja banaka centralne i istočne Evrope (BACEE), Međunarodnog koordinacionog saveta udruženja banaka istočne i centralne Evrope (IBC), Asocijacije kreditnih registara (ACCIS), Komisije za bankarsku tehnologiju i praksu međunarodne privredne komore (ICC), kao i SBN mreže (Sustainable Banking Network). Intenzivno sarađuje sa brojnim međunarodnim institucijama, udruženjima banaka i drugim međunarodnim finansijskim organizacijama (SWIFT, Evropski institut za komplajans, ATTF).

Vrh strane
Vrh strane