Edukacija i ljudski resursi

Edukacija i ljudski resursi u bankama

Dinamičko okruženje u kojem posluju banke danas zahteva kontinuirano ulaganje u sve segmente poslovnih procesa, počev od ljudskih resursa, preko naprednih tehnoloških rešenja, do menadžmenta i njegovih upravljačkih principa.

To se naročito odnosi na segment ljudskih resursa i menadžmenta koji, bez kontinuiranog sticanja novih znanja i veština, ne bi bio u mogućnosti da odgovori izazovima okruženja i ostvari pozitivne poslovne rezultate. Pored formalnog obrazovanja, današnje poslovanje i život karakteriše proces celoživotnog učenja (life-long learning).

Upravo zato Udruženje banaka Srbije u svoje redovne aktivnosti je uvrstilo i koncept kontinuiranog profesionalnog razvoja (Continuing Professional Development), kao podršku zaposlenima u bankama koji se bave poslovima treninga i razvoja i ljudskih resursa uopšte. U tom cilju je formiran Odbor za edukaciju i ljudske resurse, kao telo koje unapređuje politiku stručnih usavršavanja zaposlenih u bankarskom sektoru Srbije, razvija nove metode i postupke učenja, podstiče i širi dobra iskustva među svojim članicama u oblasti treninga i ljudskih resursa. Odbor za edukaciju i ljudske resurse aktivno doprinosi i programu rada Centra za bankarsku obuku, kao organizacionoj jedinici Udruženja banaka Srbije koja se bavi samom organizacijom i sprovođenjem raznovrsnih vidova edukacije za zaposlene u bankama.

Članovi Odbora za edukaciju i ljudske resurse su predstavnici sledećih banka:

 1. Banca Intesa a.d. Beograd
 2. OTP Banka a.d. Novi Sad
 3. AIK grupa
 4. Raiffeisen bank a.d. Beograd
 5. Unicredit bank Srbija a.d. Beograd
 6. NLB Komercijalna banka a.d. Beograd
 7. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
 8. Erste banka a.d. Novi Sad
 9. Alta banka a.d. Beograd
 10. API Bank a.d. Beograd
 11. Halkbank a.d. Beograd
Vrh strane
Vrh strane