Edukacija i ljudski resursi

Edukacija i ljudski resursi u bankama

Dinamičko okruženje u kojem posluju banke danas zahteva kontinuirano ulaganje u sve segmente poslovnih procesa, počev od ljudskih resursa, preko naprednih tehnoloških rešenja, do menadžmenta i njegovih upravljačkih principa.

To se naročito odnosi na segment ljudskih resursa i menadžmenta koji, bez kontinuiranog sticanja novih znanja i veština, ne bi bio u mogućnosti da odgovori izazovima okruženja i ostvari pozitivne poslovne rezultate. Pored formalnog obrazovanja, današnje poslovanje i život karakteriše proces celoživotnog učenja (life-long learning).

Upravo zato Udruženje banaka Srbije u svoje redovne aktivnosti je uvrstilo i koncept kontinuiranog profesionalnog razvoja (Continuing Professional Development), kao podršku zaposlenima u bankama koji se bave poslovima treninga i razvoja i ljudskih resursa uopšte. U tom cilju je formiran Odbor za edukaciju i ljudske resurse, kao telo koje unapređuje politiku stručnih usavršavanja zaposlenih u bankarskom sektoru Srbije, razvija nove metode i postupke učenja, podstiče i širi dobra iskustva među svojim članicama u oblasti treninga i ljudskih resursa. Odbor za edukaciju i ljudske resurse aktivno doprinosi i programu rada Centra za bankarsku obuku, kao organizacionoj jedinici Udruženja banaka Srbije koja se bavi samom organizacijom i sprovođenjem raznovrsnih vidova edukacije za zaposlene u bankama.

Članovi Odbora za edukaciju i ljudske resurse su predstavnici sledećih banka:

 1. Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd;
 2. Banca Intesa a.d. Beograd;
 3. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd;
 4. Credit Agricole bank a.d. Novi Sad;
 5. Direktna banka a.d. Kragujevac;
 6. Erste Bank a.d. Novi Sad;
 7. Komercijalna banka a.d. Beograd;
 8. NLB banka a.d. Beograd;
 9. Raiffeisen banka a.d. Beograd;
 10. Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd;
 11. Vojvođanska banka a.d. Novi Sad i OTP banka a.d. Beograd.
Vrh strane
Vrh strane