Finansijsko izveštavanje

Poslovi poreskog sistema i finansijskog izveštavanja za banke

Imajući u vidu da porezi predstavljaju veoma značajno pitanje u poslovanju banaka, a posebno u uslovima složenog poreskog sistema, kakav je poreski sistem Republike Srbije, na inicijativu UO UBS, 1. septembra 2013. godine u Udruženju banaka formirana je nova grupa poslova koja se odnosi na pružanje stručne pomoći bankama u primeni poreske regulative, pokretanju inicijativa za donošenje izmena i dopuna poreskih zakona, učešća u njihovoj pripremi, kao i posredovanju između nadležnih organa i bankarske industruje u dobijanju zvaničnih tumačenja poreskih propisa.

Polazeći od činjenice da je oporezivanje dobiti direktno povezano sa finansijskim izveštajima banaka ovi poslovi priključeni su poslovima finansijskog izveštavanja banaka.

U oblasti finansijskog izveštavanja banaka karakteristično je da je NBS propisala direktnu primenu međunarodne računovodstvene regulative (Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja) nezavisno od činjenice da li postoji prevod na srpski jezik ili ne. Tako su u proteklih nekoliko godina banke u Srbiji izjednačene sa bankama  u EU u ovoj oblasti. Ova materija je zbog detaljne regulative i značaja koje imaju banke za finanijsku stabilnost zemlje postala izuzetno kompleksna i zahteva kontinuirano praćenje brojnih propisa, kako poresko-računovodstvenih, tako i bankarskih.

Aktivnosti Udruženja banaka u ovim oblastima prevashodno se odvijaju preko Odbora za poreska pitanja i Odbora za računovodstvo, kao i u saradnji sa drugim odborima u Udruženju banaka, u zavisnosti od pitanja koja su predmet razmatranja,

U okviru najznačajnih aktivnosti Udruženja banaka u ovim oblastima izdvajamo sledeće:

 • organizovanje i koordiniranje rada Odbora za računovodstvo i Odbora za poreska pitanja;
 • pružanje stručne pomoći bankama na planu primene postojećih, revidiranih i novih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) zbog brojnih promena koje prate ovaj proces;
 • pružanju stručne pomoći bankama kod primene poreskih propisa, razmatranja i razjašnjenja otvorenih pitanja kroz aktivnu saradnju Udruženja banaka sa Ministarstvom finansija i Poreskom upravom;
 • pomoć u vezi objedinjenog rešavanja aktuelnih pitanja u primeni MSFI i poreza sa aspekta celovitog sagledavanja poslovnih transakcija u bankama (računovodstvo, porezi, rizici) organizovanjem zajedničkih sastanaka odbora za poreze i odbora za računovodstvo, okruglih stolova, seminara);
 • posredovanje u rešavanju pitanja primene propisa kojima se reguliše računovodstveni sistem preko regulatornih organa Narodne banke Srbije i Ministarstva finansija;
 • pokretanju inicijativa za preciziranje, odnosno izmenu ili dopunu pojedinih zakonskih rešenja u oblasti poreza;
 • organizovanju i učešću predstavnika poslovnih banaka u stručnim raspravama o nacrtima zakona i drugih propisa;
 • organizovanje radionica, okruglih stolova posvećenih aktuelnim poreskim i računovodstvenim pitanjima;
 • organizovanje godišnjeg savetovanja posvećenog sastavljanju godišnjeg finansijskog izveštaja koje uključuje sve relevantne teme iz oblasti računovodstva i poreza.

Članovi Odbora za računovodstvo su predstavnici sledećih banaka:

 1. Adriatic Bank a.d. Beograd
 2. Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd
 3. Banca Intesa a.d. Beograd
 4. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
 5. Erste Bank a.d. Novi Sad
 6. Eurobank a.d. Beograd
 7. Komercijalna banka a.d. Beograd
 8. Raiffeisen banka a.d. Beograd
 9. Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd
 10. OTP banka a.d. Beograd
Vrh strane
Vrh strane