Komplajans

Odbor za komplajans

Najznačajnije aktivnosti Odbora za komplajans su: pružanje stručne pomoći bankama kod tumačenja i primene zakona, podzakonskih akata i međunarodnih standarda relevatnih za oblasti komplajans poslova; iznalaženje stručnih rešenja u konkretnim slučajevima; učešće u izradi zakonske regulative i standarda iz ove oblasti; organizovanje stručnih rasprava povodom nacrta i predloga relevatnih zakona, podzakonskih akata i drugih propisa i standarda, primedbe i sugestije za pobolјšanje pojedinih odredaba nacrta i predloga zakona, podzakonskih propisa i drugih akata, pokretanje inicijativa za izmenu ili donošenje novih propisa. Osnovni prioritet u radu Odbora je doprinos kreiranju praktičnijeg pravnog okvira za efikasnije i sigurnije poslovanje banaka u relevatnim komplajans oblastima. Saradnja sa Narodnom bankom Srbije, Ministarstvom finansija, Upravom za sprečavanje pranja novca, Poverenikom za zaštitu podataka o ličnosti  i drugim nezavisnim telima i telima Vlade Republike Srbije, drugim državnim organima i organizacijama, relevatnim za oblast komplajansa je svakako jedna od najznačajnijih aktivnosti.  Organizacija stručnih skupova, savetovanja, radionica i sastanka predstavnika poslovnih banka . Odbor za komplajans je inicirao organizovanje radnih grupa za AML, zaštitu podataka o ličnosti i prigovore klijenata koji aktivno rade na polјima za koje su formirani.

Članovi Odbora za komplajans su predstavnici sledećih banka:

 1. Banca Intesa a.d. Beograd
 2. OTP Banka a.d. Novi Sad
 3. AIK grupa
 4. Raiffeisen bank a.d. Beograd
 5. Unicredit bank Srbija a.d. Beograd
 6. NLB Komercijalna banka a.d. Beograd
 7. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
 8. Erste banka a.d. Novi Sad
 9. Halkbank a.d. Beograd
 10. Yettel bank a.d. Beograd
 11. API Bank a.d. Beograd
Akta i mišljenja

Linkovi

Narodna banka Srbije: www.nbs.rs
Uprava za sprečavanje pranja novca: www.apml.org.rs
Komisija za zaštitu konkurencije: www.kzk.org.rs
Agencija za borbu protiv korupcije: www.acas.rs
Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti: www.poverenik.rs

Pretraživači UPSN – SB UN “Označena lica”

Uprava za sprečavanje pranja novca je u saradnji sa Institutom „Mihajlo Pupin – Računarski sistemi“, razvila pretraživač koji se odnosi na liste lica prema kojima se primenjuju sankcije Ujedinjenih nacija, tj. na „označena lica“. Pretraživač omogućava svim zainteresovanim licima da brzo i jednostavno provere da li imaju kontakte, odnosno poslovnu saradnju sa pomenutom kategorijom lica, u cilju blagovremene primene radnji i mera propisanih Zakonom o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje („Službeni glasnik RS“, broj 41/2018). Ovaj pretraživač omogućava direktno pretraživanje lista označenih lica Saveta bezbednosti UN koje se odnose na Rezoluciju 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) u vezi sa ISIL-om, Al-Kaidom i povezanim fizičkim licima, grupama lica, privrednim i drugim subjektima, Rezoluciju 1718 (2006) i rezolucijama naslednicama u vezi sa DNR Korejom, kao i Rezoluciju 1988 (2011) u vezi sa Talibanima i povezanim fizičkim licima, grupama lica, privrednim i drugim subjektima. Pretraživač možete pronaći na: www.unsearch.apml.gov.rs.

Vrh strane
Vrh strane