Poslovi banaka sa stanovništvom

Aktivnosti po pitanju poslovanja banaka sa stanovništvom u Udruženju banaka Srbije obuhvataju sledeće segmente:

 • organizaciju i koordinaciju rada Odbora za poslove sa stanovništvom
 • adekvatno praćenje, implementaciju i primenu zakonske regularive i ostalih propisa koji regulišu poslovanje banaka sa stanovništvom
 • učešće u radu komisija, institucija i radnih grupa na izradi predloga zakona, podzakonskih akata, uputstava za njihovu implementaciju, kao i inicijativu za izmenu i dopunu propisa, standarda, procedura i tehnologije rada u bankama
 • pokretanje inicijativa za uvođenje savremenih tehnologija i novih proizvoda banaka kada su u pitanju kreditni poslovi, kartičarstvo, elektronsko bankarstvo i slično, u koordinaciji sa kolegama koji su specijalisti za te poslove u okviru UBS
 • praćenje i analizu poslovanja banaka sa stanovništvom i pružanje stručne pomoći  u rešavanju operativnih pitanja i  problema banaka
 • organizaciju godišnjeg savetovanja, za bankarski sektor i finansijske institucije, lizing kuće i osiguravajuća društva koje obuhvata sve aktuelne teme vezane za poslovanje sa stanovništvom  u prethodnih godinu dana
 • organizaciju predavanja, seminara, specijalističkih kurseva, okruglih stolova i sastanaka po bitnim pitanjima i segmentima poslovanja banaka sa stanovništvom, po potrebi i na zahtev poslovnih banaka

Aktivnosti Odbora za poslovanje banaka sa stanovništvom ogledaju se pre svega u adekvatnom zastupanju interesa bankarskog sektora ka institucijama sistema po svim pitanjima koja su od suštinskog značaja za poslovanje i nesmetan rad banaka na domaćem i stranom tržištu. Odbor, uz podršku organa upravljanja Udruženja banaka Srbije, pokreće sve neophodne inicijative prema institucijama sistema Srbije u nastojanju da stvori što povoljniji tržišni ambijent i regulatorni okvir za uspešan rad bankarskog sektora. Saradnja je pre svega usmerena ka NBS, Ministarstvu finansija, Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Povereniku za zaštitu ravnopravnosti i svim drugim državnim organima i organizacijama, kao i predstavnicima i nosiocima javnih funkcija i ovlašćenja.

Stručni Odbor za poslove sa stanovništvom ima 9 (devet) članova. Članove Odbora, u skladu sa statutom Udruženja banaka Srbije, bira i imenuje Upravni Odbor Udruženja banaka Srbije i to  isključivo iz redova zaposlenih u bankama koji su pre svega angažovani na poslovima za rad sa stanovništvom i koji su prepoznati kao eksperti u toj oblasti.

Članovi Odbora za poslove sa stanovništvom su predstavnici sledećih banaka:

 1. Banca Intesa a.d. Beograd
 2. OTP Banka a.d. Novi Sad
 3. AIK grupa
 4. Raiffeisen bank a.d. Beograd
 5. Unicredit bank Srbija a.d. Beograd
 6. NLB Komercijalna banka a.d. Beograd
 7. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
 8. Erste Bank a.d. Novi Sad
 9. Addiko Bank a.d. Beograd
 10. API Bank a.d. Beograd
 11. Yettel Bank a.d. Beograd

Iz svojih redova, članovi Odbora za poslove sa stanovništvo biraju predsednika i zamenika predsednika Odbora dok funkciju sekretara Odbora obavlja specijalni savetnik Udruženja banaka Srbije koji prati oblast poslovanja sa stanovništvom u bankarskom sektoru. Specijalni savetnik koordinira rad Odbora, usaglašava zahteve, inicijative kao i potrebe banaka prema nacionalnim regulatornim telima, državnim organima i nosiocima javnih funcija i ovlašćenja a sve u cilju efikasnijeg rada i obavljanja poslova sa stanovništvom u bankama i boljeg tržišnog pozicioniranja bankarske industrije.

Vrh strane
Vrh strane