Pravni poslovi

 • Praćenje zakona i drugih propisa, proučavanje aktuelnih pitanja iz poslovanja banaka sa pravnog aspekta, predlaganje rešenja i davanje pravnih mišljenja i sugestija za praktičnu primenu zakona i drugih propisa, kao i preporuka i uputstava za rad radi jedinstvene primene propisa;
 • Iniciranje izmena i dopuna propisa od značaja za poslovanje banaka ili donošenja novih i saradnja sa nadležnim organima i institucijama koje pripremaju zakonske i druge propise;
 • Koordinacija rada odbora za pravna pitanja Udruženja banaka Srbije – priprema sastanaka, materijala, realizacije zaključaka, sastanci i dogovori sa drugim učesnicima na tržištu od značajaza rad odbora (sudije, advokati, javni beležnici, javni izvršitelji, drugi)
 • Priprema i organizovanje savetovanja iz oblasti pravnih poslova u bankama;
 • Praćenje sudske prakse – saradnja sa pravosudnim organima, radi ujednačavanja sudske prakse i zauzimanja stavova kod otvorenih pitanja u sporovima iz domena bankarskog poslovanja;
 • Izrada opštih akata Udruženja i obavljanje pravnih poslova za Udruženje;
 • Pružanje stručne pomoći organima Udruženja;
 • Zastupanje Udruženja u sporovima pred sudovima po ovlašćenju Generalnog sekretara;
 • Pripremanje materijala za organe i tela Udruženja, sprovođenje odluka i zaključaka tih organa i obavljanje drugih poslova po nalogu Generalnog sekretara;
 • Obavljanje funkcije zamenika risk menadžera u Klirinškoj instituciji banaka (KIB) za operatore platnih sistema za koje Udruženje banaka Srbije dobije dozvolu za rad.

Odbor za pravna pitanja

Najznačajnije aktivnosti pravnih Odbora za pravna pitanja su: pružanje stručne pomoći bankama kod tumačenja i primene zakona iz oblasti privrednog, bankarskog i procesnog zakonodavstva; iznalaženje stručnih rešenja u konkretnim slučajevima; učešće u izradi sistemskih zakona; organizovanje stručnih rasprava povodom nacrta i predloga zakona, podzakonskih akata i drugih propisa, primedbe i sugestije za poboljšanje pojedinih odredaba nacrta i predloga zakona, podzakonskih propisa i drugih akata, pokretanje inicijativa za izmenu ili donošenje novih propisa, kao i za izmenu stavova sudske prakse kod pojedinih pravnih pitanja od interesa za poslovanje banaka.

Osnovni prioritet u radu Odbora je doprinos kreiranju praktičnijeg pravnog okvira za efikasnije i sigurnije poslovanje banaka.
Saradnja sa Narodnom bankom Srbije, ministarstvima i drugim telima Vlade Republike Srbije, drugim državnim organima i organizacijama i preduzetnicma nosiocima javnih ovlašćenja.

Članovi Odbora za pravna pitanja su predstavnici sledećih banaka:

 1. Banca Intesa a.d. Beograd
 2. OTP Banka a.d. Novi Sad
 3. AIK grupa
 4. Raiffeisen bank a.d. Beograd
 5. Unicredit bank Srbija a.d. Beograd
 6. NLB Komercijalna banka a.d. Beograd
 7. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
 8. Erste banka a.d. Novi Sad
 9. Halkbank a.d. Beograd
 10. 3 Bank a.d. Novi Sad
 11. Yettel bank a.d. Beograd
Vrh strane
Vrh strane