Upravljanje rizicima i kapitalom banaka

U segmentu upravljanja rizicima i kapitalom banke Udruženje banaka Srbije aktivno je na sledeći način:

 • Kontinuirano praćenje regulative koja uređuje oblast upravlјanja rizicima i kapitalom u bankama i kontrolu poslovanja banaka, kao i pružanje stručne pomoći bankama u primeni ove regulative.
 • Inicira izmenu i dopunu regulative prema institucijama sistema, učestvuje u radu komisija i radnih grupa za izradu nacrta regulative iz pomenutih oblasti i pribavlјanje mišlјenja od relevantnih institucija
 • Održava i administrira postojeće baze podataka (stopa neizmirenja) i razvija nove projekte za razmenu podataka banaka za koje banke pokažu interes
 • Organizuje i koordinira rad Odbora za upravljanje rizicima i kapitalom UBS
 • Organizuje seminare, savetovanja i radionice na relevantne teme

Odbor za upravljanje rizicima i kapitalom UBS

Odbor za upravljanje rizicima i kapitalom (u daljem tekstu: Odbor) predstavlja savetodavno telo organa Udruženja banaka Srbije, u čijem sastavu su bankarski stručnjaci angažovani na poslovima upravljanja rizicima i kapitalom.

Cilj osnivanja Odbora je okupljanje bankara koji rade na upravljanju rizicima i kapitalom, njihovo poslovno povezivanje i bolja informisanost, ali i koordinisana aktivnost na pružanju pomoći po raznim aktuelnim pitanjima vezanim za upravljanje rizicima, primenu regulative, aranžmanske poslove, sa ciljem da se poveća efikasnost i kvalitet u njihovom obavljanju.

Odbor ima 9 članova, kao i radne grupe za tržišne rizike, operativne rizike i instrumente obezbeđenja.

Delokrug rada odbora

 • Regulativa: Odbor je osnovan sa ciljem da bude glas bankarske industrije u oblasti upravljanja rizicima i kapitalom i da zastupa interese banaka u nastupu prema institucijama sistema po raznim pitanjima koja su evidentirana kao sistemski problem za banke, ili su nedovoljno jasno definisana u regulativi. Odbor pokreće inicijative prema institucijama sistema, uz podršku Upravnog odbora Udruženja banaka Srbije i nastoji  da intenzivira komunikaciju sa nacionalnim supervizorom.
 • Veća informisanost i koordinacija u radu menadžera rizika kroz povremeno održavanje (po potrebi) zajedničkih sastanaka između Članova Odbora i bankara koji rade na upravljanju rizicima iz svih banaka, kroz direktan dijalog, razmenu iskustava i mišljenja po raznim pitanjima, detaljnije objašnjenje određenih metodoloških rešenja usvojenih od strane Odbora i pokrenutih inicijativa prema institucijama sistema i sl.
 • Bank FinInggodišnje okupljanje bankarskih stručnjaka angažovanih na poslovima upravlјanja rizicima i kapitalom u bankama i svih drugih bankara koji direktno ili indirektno doprinose uspešpnosti funkcije upravljanja rizicima sa ciljem razmene profesionalnih iskustava i upoznavanjem sa:
  1. novim znanjima i savremenim alatima za upravlјanje izloženošću
  2. primerima dobre bankarske prakse iz najrazvijenijih bankarskih industrija
  3. preporukama međunarodnih standarda
  4. instrumentima za ublažavanje izloženosti rizicima i sa njihovom efikasnošću.

Članovi odbora za upravljanje rizicima

Odlukom Upravnog odbora Udruženja banaka Srbije od 22.10.2019. godine, Odbor za upravljanje rizicima i kapitalom čine predstavnici sledećih banaka:

 1. Banca Intesa a.d. Beograd
 2. OTP Banka a.d. Novi Sad
 3. AIK grupa
 4. Raiffeisen bank a.d. Beograd
 5. Unicredit bank Srbija a.d. Beograd
 6. NLB Komercijalna banka a.d. Beograd
 7. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
 8. Erste banka a.d. Novi Sad
 9. Addiko Bank a.d. Beograd
 10. Alta banka a.d. Beograd
 11. API Bank a.d. Beograd

Stručni koordinator rada Odbora je Slavica Drinić, specijalni savetnik u Udruženju banaka Srbije.

Preporuke odbora
Baza stope default-a

 

Vrh strane
Vrh strane