Centar za bankarsku obuku

Koncept stručnog usavršavanja bankara u organizaciji Udruženja banaka Srbije mora da odgovori potrebama članica u datim uslovima i da pruži odgovarajući minimum kvaliteta. Potrebe članica su izuzetno složene jer pokrivaju raznovrsne tematske oblasti unutar bankarske tehnike i prakse. Ono što je misija Centra za bankarsku obuku i Udruženja, ali i potreba njegovih članica jeste podizanje opšteg nivoa stručnosti, profesionalizma i etike u bankarskim i drugim finansijskim organizacijama. Naročito se ima u vidu da je bankama, drugim finansijskim organizacijama i ostalim zainteresovanim organizacijama neophodno da odgovore standardima koje postavljaju međunarodne profesionalne organizacije i asocijacije u pogledu načina rada i certifikovanja znanja izvršilaca određenih poslova, praktičara i menadžmenta. Stoga program Centra za bankarsku obuku teži da bankama članicama Udruženja omogući kvalitetan i pravovremen pristup savremenim trendovima, kako u pogledu kvaliteta i načina izvođenja predavanja, tako i certifikovanja stečenog znanja. Uspešan primer takve prakse je saradnja sa ACI (the Financial Markets Association) i izdavanje certifikata i diploma za rad sa finansijskim instrumentima koji glase na strana sredstva plaćanja.

Centar za bankarsku obuku pri Udruženju banaka Srbije je osnovan sa ciljem da se organizaciono podrži obrazovna funkcija banaka i stvore uslovi za intenziviranje obuke kao svakodnevne delatnosti zaposlenih u bankama. Oblici, forme i tehnologije procesa učenja i obrazovanja odraslih se konstanto menjaju u uslovima okruženja koje se menja. U skladu sa tim, trudimo se da ponuda Udruženja banaka Srbije u domenu stručnog usavrsavanja zaposlenih u bankama bude konstantno unapređivana kvantitativno, programskim sadržajem, partnerstvima isl. Kontinuirano se tokom godine realizuju:

 • Seminari za zaposlene u bankama koje realizuju eminentni stručnjaci iz zemlje i inostranstva:
  • specijalistički seminari iz oblasti poslovanja banaka, inovacije, utvrđivanje i proširivanje znanja,
  • radionice - praktična obuka za pojedine oblasti rada banaka,
  • predavanja - jednodnevna i višednevna iz najšire oblasti bankarstva ili onih koje su u vezi s bankarstvom i finansijama,
  • kursevi za obavljanje pojedinih bankarskih poslova uz dobijanje certifikata - npr, devizni dileri (kambisti), uključujući i ACI certifikate i ACI diplome za rad sa finansijskim instrumentima.
 • Ispiti za pripravnike u bankama - Udruženje organizuje stručnu obuku pripravnika u bankama. Za predavače angažuju se zaposleni u Udruženju, a po potrebi, i priznati stručnjaci iz pojedinih oblasti koji nisu u radnom odnosu u Udruženju.
 • Savetovanja - Udruženje ima dugu tradiciju u organizaciji savetovanja koja se odnose na brojne specijalističke teme. U trajanju od 2-3 dana, savetovanja okupljaju eminentne stručnjake iz bankarske prakse, udruženja, univerziteta, Narodne banke Srbije, Vlade Srbije, a česti gosti su i stručnjaci ostalih relevantnih institucija iz zemlje i inostranstva.
 • Okrugli stolovi - Udruženje često organizuje samostalno ili u saradnji sa drugim relevantnim partnerima okrugle stolove u cilju praćenja aktuelnosti na domaćem i svetskom tržištu.

Pored saradnje sa partnerima u zemlji, Centar za bankarsku obuku ima aktivnu saradnju i sa inostranim partnerima. Trenutno, najveći obim saradnje se ostvaruje sa ATTF, Luksemburg (Agency for Transfer of Technology in Finance - ATF) i sa Evropskom bankarskom trening mrežom (European Banking Training Network - EBTN) čiji je Udruženje punopravni član od 2008. godine.

Molimo Vas da Vaše predloge za nove teme uputite Centru za bankarsku obuku Udruženja banaka Srbije, na telefon 011 30 20 527 ili na e-mail centar@ubs-asb.com.

Vrh strane
Vrh strane