Integrisani ESG standardi (IFC)

Udruženje banaka Srbije sarađuje sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC) na programu Integrisanih ESG standarda (Integrated ESG Standards Program) u cilju promocije usvajanja dobre prakse održivosti u Srbiji i regionu. Program se organizuje u saradnji sa Državnim sekretarijatom za ekonomske poslove iz Švajcarske (SECO).

 

IFC, na svom sajtu FIRST for Sustainability, ističe informacije, smernice i alate namenjene finansijskim institucijama, za razumevanje i rukovođenje društvenim rizicima i rizicima u oblasti zaštite životne sredine u njihovim portfolijima, kao i za identifikaciju i korišćenje poslovnih prilika u ovoj oblasti. Ovaj vebsajt je skoro redizajniran kako bi pružio bolje iskustvo korisnicima, sa poboljšanom organizacijom informacija, ažuriranim sadržajem i unapređenom pretragom.

Zajednički i dobrovoljno do najboljih ESG praksi (Časopis Bankarstvo 4-2023; Uvodnik, Marina Papadakis)

Jedan od najvažnijih strateških pravca u narednom periodu za banke će biti primena ESG principa (Environmental, Social, Governance).

Reč je o održivosti poslovanja, koja je globalni trend i zadatak, a u bankarskom sektoru ona ima dodatnu težinu. Pred nama je ne samo da lično pokažemo privrženost ESG principima, već kroz svoje poslovanje ovu praksu širimo na klijente i partnere, na celokupan spektar građana, privrede, društvenih institucija...

Svesne važnosti ovog projekta, banke u Srbiji zajedno sa našim Udruženjem i međunarodnom finansijskom organizacijom IFC već su učinile krupne prve korake. Jedan od njih je i usvajanje Smernica za jačanje kapaciteta za implementiranje ESG praksi.

Usvajanju Smernica prethodilo je sprovođenje upitnika tokom 2022. i 2023. godine. Ovo istraživanje jasno nam je pokazalo koliko je snažna potreba banaka za edukacijom u segmentu ESG i održivog finansiranja. Potreba za usvajanjem znanja postoji kod zaposlenih u bankama, ali i kod klijenata. Iz takve potrebe, u saradnji sa Međunarodnom finansijskom korporacijom, nastaju detaljne smernice koje ukazuju u kom pravcu svi mi možemo i treba da menjamo svoju svakodnevnu praksu.

Na dugačkoj listi kvalitetnih predloga između ostalog je i predlog bankama da obezbede integraciju ESG principa u svoje interne politike. Takođe se predlaže da i same imaju ESG strategiju, odnosno strategiju održivosti.

I u procedurama odobravanja finansiranja očekuje se tretiranje ESG principa. Banke na primer treba da uzmu u obzir ESG rizike prilikom procene rizika, odnosno da se kontrola upravljanja rizicima proširi i na rizike koji se pojavljuju u domenu ESG. Uticaji na klimu takođe treba da budu uzeti u obzir prilikom donošenja odluka o pozajmljivanju novca, odnosno ulaganjima i kreditima.

Kako bi se postiglo održivo finansiranje, smernice upućuju banke da svoje finansijske tokove usmeravaju na održiva sredstva i aktivnosti. Trebalo bi da postoji periodično praćenje ESG učinka portfolija zajmova odnosno investicija, odnosno politike i procedure koje će pratiti zelene, društvene proizvode, ili proizvode koji su usmereni na održivost.

Da bi klijenti sa razumevanjem pristupili ESG principima banke, poželjno je da banke imaju jedinstven pristup, odnosno da za klijente pripreme pojednostavljen i efikasan upitnik.

Kada je reč o klijentima banaka, predlog je da postoji redovna obuka o standardima i praksi ESG, uključujući zelene, društvene i održive proizvode. Motivacija za menadžere treba da se definiše kroz podsticaje da povećaju broj održivih kredita ili investicija u portfoliju.

Zašto u bankarstvu Srbije dajemo ovako veliki značaj održivom finansiranju?

Uključivanje ESG principa u donošenje odluka o investicijama centralni je deo dogovora EU i programa održivih finansija. Cilj je da se privatni finansijski tokovi usmere ka održivim investicijama. Posledica treba da bude podrška međunarodno dogovorenim ciljevima za smanjenje negativnih ekoloških i društvenih uticaja, ciljevima koji su propisani Pariskim sporazumom, ili Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija.

Važno je istaći da Smernice predstavljaju dobrovoljni vodič za primenu ESG praksi. Na bankama je da odluče u kojoj meri će implementirati iznete predloge, koliko će neke od njih modifikovati u skladu sa svojim potrebama i specifičnostima.

Dobrovoljnost je važna, jer jedino ona obezbeđuje iskrenu posvećenost ESG principima. Zakon je jedno, on uvek predviđa i kaznenu politiku i njegovo poštovanje se ne dovodi u pitanje. Tek dobrovoljna primena održivog poslovanja pokazaće našu istinsku privrženost dobrobiti zajednice i očuvanju njenih najvećih vrednosti. To je put koji vodi ka održivom finansiranju.

 

Dobrovoljne smernice za jačanje kapaciteta Udruženja banaka Srbije i banaka članica za implementiranje ESG praksi i praksi održivog finansiranja:

Smernice
Vrh strane
Vrh strane