Partneri i članstva

Agencija za transfer finansijskih tehnologija
(Agency for Financial Technology Transfers - ATTF)

Udruženje banaka Srbije je 2003. godine započelo saradnju sa Agencijom za transfer finansijskih tehnologija (Agency for Financial Technology Transfers - ATTF), kao jednim od najeminentnijih provajdera bankarskih seminara i treninga na tržištu Evropske unije. Od tada do danas, Udruženje banaka Srbije je u saradnji sa ATTF organizovalo oko 40 seminara čiji su predavači renomirani stručnjaci iz inostranstva sa praksom u bankama, revizorskim institucijama, investicionim fondovima i drugim finansijskim institucijama Evropske unije.

ATTF je osnovan 1999. godine u Luksemburgu od strane Ministarstva finansija Velikog Vojvodstva Luksemburga (najveći akcionar), Centralne banke Luksemburga, Privredne komore Velikog Vojvodstva Luksemburga, Komisije za superviziju finansijskog sektora, Instituta za trening u bankarstvu, Udruženja bankara Luksemburga i Univerziteta u Luksemburgu. Ciljevi ove agencije su:

  • Zadovoljenje potreba za treningom i konsaltingom u oblasti finansijskih usluga u zemljama koje imaju potrebe za istim;
  • Pružanje tehničke pomoći u finansijskim pitanjima i promocija Luksemburga kao finansijskog centra partnerskim zemljama/regionima;
  • Najbolja upotreba raspoloživih sredstava javnih izvora Luksemburga.

Program kurseva za 2024 možete pronaći na sledećem linku.

Sajt ATTF: www.attf.lu

 

Evropsko udruženje za trening u bankarskim i finansijskim uslugama
(European Banking & Financial Services Training Association - EBTN)

Udruženje banaka Srbije se u septembru mesecu 2007. godine obratilo Evropskom udruženju za trening u bankarskim i finansijskim uslugama (European Banking & Financial Services Training Association - EBTN) sa zahtevom za prijem u puno članstvo u ovoj instituciji. Procedura za apliciranje udruženja banaka za puno članstvo u EBTN zasniva se na odredbama Statuta EBTN. Na Generalnom sastanku održanom 14. novembra 2007. godine u Parizu, Evropska bankarska trening mreža je zahtev Udruženja banaka Srbije za puno članstvo pozitivno razmotrila i formalno odobrila. Time je Udruženje banaka Srbije postalo punopravni član sa pravom glasa kojim aktivno doprinosi radu organa upravljanja EBTN, preko svog predstavnika u sastavu Borda direktora EBTN. Na ovaj način, Udruženju banaka Srbije je omogućeno punopravno učešće u svim aktuelnim projektima i programima iz oblasti bankarske i finansijske edukacije koje EBTN trenutno sprovodi, a koje bi mogle biti korisne za banke u Srbiji.

EBTN je neprofitno udruženje udruženja banaka i/ili bankarskih instituta za edukaciju iz svih zemalja Evrope (punopravni članovi) i ostalih zemalja sveta (pridruženi članovi bez pojedinačnog prava glasa) koje predstavljaju interese bankarske industrije i aktivnosti bankarske edukacije. Trenutno ima 36 punopravnih članova i 11 pridruženih članova, sedište je u Luksemburgu, a sekretarijat u Rimu.

Link: www.ebtn-association.eu

 

Frankfurtska škola za finansije i menadžment
(Frankfurt School of Finance and Management)

Udruženje banaka Srbije je 25. jula 2016. godine potpisalo Sporazum o saradnji sa Frankfurtskom školom finansija i menadžmenta (Frankfurt School of Finance and Management) sa sedištem u Frankfurtu, Nemačka. Predmet saradnje je partnerstvo između ove škole i UBS kao lokalnog partnera u realizaciji onlajn kurseva (LinkEd e-learning Certification Courses) namenjenih zaposlenima u bankama koje organizuje i sprovodi Frankfurtska škola. Studenti koji pohađaju ovaj kurs Frankfurtske škole imaće priliku da testove i ispite polažu u prostorijama UBS u Beogradu.

Frankfurtska škola za finansije i menadžment (bivša Bankakademija), koja je između ostalih u prošlosti bila jedan od pokretača osnivanja Centra za bankarsku obuku UBS, jedna je od najvećih obrazovnih ustanova na svetu. Ova škola radi obuku zaposlenih u bankama, specijalističke kurseve za studente i mlade zainteresovane za bankarstvo, ali i akademske programe od osnovnih do doktorskih studija. Osnovna oblast je dugo godina bilo bankarstvo i finansijski sektor, ali se vremenom usled rastuće reputacije i prilika u okruženju, ova škola profilisala za obrazovne programe i drugih oblasti savremenog poslovanja. Ima preko 86 ogranaka u Nemačkoj i više zajedničkih inicijativa sa drugim partnerima širom sveta.

Sa aspekta Centra za bankarsku obuku, ova saradnja je vrlo značajna prilika za razmenu iskustava, i osnov za naredni korak u unapređenju rada kod aktivnosti edukacije namenjene zaposlenima u bankarskom sektoru.

Link: www.frankfurt-school.de

Vrh strane
Vrh strane