Istorijat

 • 1921.

  Osnivanje Udruženja banaka

  Osnivačka sednica Skupštine Udruženja banaka održana je 4. decembra 1921. godine u Prometnoj banci u Beogradu. Udruženje banaka osnovalo je 39 „novčanih zavoda“, kako su se tada zvali.

  Pročitajte više
 • 1921-1929.

  Poslovanje u prvih deset godina

  U prvim godinama rada Udruženje banaka postiglo je vidne rezultate i uživalo veliki ugled kod novčanih zavoda. Već u drugoj godini ima 131 članicu. Udruženje je angažovano na uvođenju više sloboda u berzanskom poslovanju i postavljanja devizne politike na zdravu osnovicu. Uzimalo je u zaštitu svoje članove, tražeći da se više povede računa o njihovim interesima, koji su bili ugroženi deviznom politikom ograničenja. Bilo je, zbog toga ali i zbog drugih poslova, u stalnom kontaktu i prepisci sa Narodnom bankom, ponekad oštro kritikujući neke njene odluke i ponašanje. Ministarstvo finansija i Trgovačka komora su se često obraćali Udruženju banaka radi saradnje, mišljenja ili za dobijanje podataka o pojedinim bankama.

  Pročitajte više
 • 1930-1941.

  Odlikovanja za desetogodišnjicu Udruženja

  Desetogodišnjica Udruženja banaka proslavljena je 30. novembra 1930. godine u sali Beogradske berze. Na svečanosti je pročitan ukaz kojim je kralj Aleksandar Karađorđević odlikovao brojne članove Upravnog, Nadzornog i Izvršnog odbora, među kojima generalnog i sekretara Udruženja banaka Luja Mora.

  Pročitajte više
 • 1944-1961.

  Jugoslovensko bankarstvo nakon Drugog svetskog rata

  Posle drugog svetskog rata bankarski sistem prošao je kroz više razvojnih faza. Prva, od 1944. do 1946. značajna je po tome što je tadašnja vlast pristupila izgradnji tzv. socijalističkog bankarstva, stavivši pod kontrolu, a zatim i pod likvidaciju, privatno bankarstvo stare Jugoslavije. Osnovana je nova savezna banka – Industrijska banka Jugoslavije. Počele su da se osnivaju i druge državne banke.

  Pročitajte više
 • 1955-1991.

  Savez komunalnih banaka i štedionica – preteča Udruženja banaka

  Predstavnici komunalnih banaka i štedionica, nakon nekoliko savetovanja 1955. i 1956. godine, konačno su na Skupštini u Sarajevu, 9. i 10. maja 1956. godine doneli odluku o formiranju Saveza komunalnih banaka i štedionica FNRJ, preteče Udruženju banaka ili nastavak Udruženja banaka iz vremena između dva rata. Tom prilikom usvojen je Statut u kome su precizirani zadaci Saveza, prava i dužnosti članica kao i organi preko kojih će Savez obavljati svoju delatnost. Već u prvim godinama ova asocijacija novčanih zavoda i štedionica prihvaćena je kao značajna institucija finansijskog sektora zemlje.

  Pročitajte više
 • od 2003.

  Udruženje banaka Srbije od 2003. godine 

  Nakon demokratskih izbora 2001. kreće postepeni povratak naše zemlje u međunarodne finansijske organizacije i priprema za početak strukturnih reformi u bankarskom sektoru zemlje. Realizacijom Strategije restrukturiranja bankarskog sektora usledio je stečaj i likvidacija mnogih banaka u zemlji, a 2002. godine i privatizacija banaka.

  Pročitajte više
Vrh strane
Vrh strane