Podaci u KB

Pružaoci usluga

1. Pružaoci usluga čiji se podaci nalaze u sistemu Kreditnog biroa

 1. 3 BANKA A.D. NOVI SAD;
 2. ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD;
 3. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD;
 4. AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA „AIK BANKA“ A.D. BEOGRAD;
 5. ALTA BANKA A.D. BEOGRAD;
 6. API BANK A.D. BEOGRAD;
 7. BANCA INTESA A.D. BEOGRAD;
 8. BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD;
 9. BANK OF CHINA SRBIJA A.D. BEOGRAD;
 10. ERSTE BANK A.D. NOVI SAD;
 11. EUROBANK DIREKTNA A.D. BEOGRAD;
 12. HALKBANK A.D. BEOGRAD;
 13. NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD;
 14. MIRABANK A.D. BEOGRAD;
 15. OTP BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD;
 16. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD;
 17. RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD;
 18. SRPSKA BANKA A.D. BEOGRAD;
 19. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD;
 20. YETTEL BANK A.D. BEOGRAD.

2. Banke u stečaju i likvidaciji

 • RAJ BANKA A.D. BEOGRAD, u stečaju;
 • POLJOPRIVREDNA BANKA AGROBANKA A.D. pod administrativnim upravljanjem u stečaju;
 • NOVA AGROBANKA A.D. BEOGRAD, u stečaju;
 • RAZVOJNA BANKA VOJVODINE A.D. NOVI SAD, u stečaju;
 • PRIVREDNA BANKA BEOGRAD A.D. BEOGRAD, u stečaju;
 • UNIVERZAL BANKA A.D. BEOGRAD, u stečaju.

3. Lizing kompanije

 1. ERB LEASING A.D. BEOGRAD u likvidaciji;
 2. NDM LEASING DOO BEOGRAD;
 3. INTESA LEASING DOO BEOGRAD;
 4. LIPAKS DOO BEOGRAD;
 5. OTP LIZING DOO BEOGRAD;
 6. NLB LEASING DOO BEOGRAD u likvidaciji;
 7. OTP LEASING SRBIJA DOO BEOGRAD;
 8. PIREAUES LEASING DOO BEOGRAD u likvidaciji;
 9. PORSCHE LEASING SCG DOO BEOGRAD;
 10. PROCREDIT LEASING DOO BEOGRAD u likvidaciji;
 11. RAIFFEISEN LEASING DOO BEOGRAD;
 12. ERSTE LEASING DOO BEOGRAD;
 13. SCANIA LEASING DOO KRNJEŠEVCI;
 14. UNICREDIT LEASING SRBIJA DOO BEOGRAD;
 15. VANTAGE LEASING DOO BEOGRAD;
 16. ZASTAVA ISTRABENZ LIZING DOO BEOGRAD
 17. BKS LEASING.

4. Državni fondovi i agencije

 • AGENCIJA ZA OSIGURANJE I FINANSIRANJE IZVOZA;
 • FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE;
 • RAZVOJNI FOND AP VOJVODINE;
 • GARANCIJSKI FOND APV.

5. Ostali pružaoci usluga

 • DINERS CLUB INTERNATIONAL DOO BEOGRAD u stečaju.

Vrste podataka

U izveštajima Kreditnog biroa su prikazani podaci o korišćenim uslugama fizičkih i pravnih lica i preduzetnika kod pružalaca usluga. Podaci mogu biti pozitivni i negativni. Pozitivni podaci se odnose na sve podatke koji se odnose na korišćenje neke usluge (npr.iznos kredita, rok otplate itd), dok se negativni podaci odnose na podatke o iskazanim neurednostima u izmirivanju obaveza.

Pozitivni podaci koji se nalaze u izveštajima Kreditnog biroa su:

1. Za fizička lica:

 • Podaci o odobrenim kreditima (iznos odobrenog kredita, visina rate, rok otplate, datum početka otplate, datum kraja otplate, ostatak duga),
 • Podaci o tekućim računima po kojima može biti potencijalne ili stvarne obaveze (aktivnost, datum otvaranja računa, odobrena pozajmica, status),
 • Podaci o platnim karticama i to debitnim (datum izdavanja, vrsta kartice, aktivnost, status) i kreditnim karticama (vrsta kreditne kartice, model, aktivnost, odobren kredit, iznos u korišćenju, datum isteka kartice, status),
 • Podaci o jemstvima (jemstvima po kreditima fizičkih lica i jemstvima po kreditima pravnih lica i preduzetnika),
 • Podaci o lizing ugovorima (iznos lizinga, iznos rate, datum početka otplate, datum kraja otplate,status, ostatak duga).

2. Za pravna lica i preduzetnike:

 • Podaci o kreditima (vrsta kredita, valuta kredita, iznos odobrenog kredita, datum početka otplate, datum kraja otplate, datum početka korišćenja, iskorišćeni iznos, period otplate, ostatak duga, status)
 • Podaci o jemstvima po kreditima (datum aktiviranja jemstva, iznos aktiviranog jemstva, ostatak duga, status)
 • Podaci o tekućim računima (aktivnost, datum otvaranja računa, status tekućeg računa, blokade tekućeg računa)
 • Podaci o kreditnim karticama (vrsta kreditne kartice, model kreditne kartice, datum izdavanja, iznos odobrenog limita, iznos u korišćenju, status)
 • Podaci o kreditima uzetim u inostranstvu (vrsta kredita, status kredita, datum početka korišćenja, iskorišćeni iznos, rok otplate, valuta otplate, ostatak duga, status)
 • Podaci o potencijalnim plasmanima (tip potencijalnog plasmana – garancije, avali, nepokriveni akreditivi, valuta, vrednost potencijalnog plasmana, datum početka važnosti, datum isteka važnosti, iznos stanja, status, status intervencije)
 • Podaci o lizing ugovorima (vrednost ugovora, datum početka otplate, datum kraja otplate, period otplate, ostatak duga, status)
 • Podaci o dužničkim hartijama od vrednosti koje su banke otkupile.

Negativni podaci u izveštajima Kreditnog biroa:

Iskazana neurednost se meri brojem dana dospele a neizmirene obaveze, nakon čega će biti evidentirana u izveštajima Kreditnog biroa i iznosi 60 i više dana za fizička lica, a 15 i više dana za pravna lica i preduzetnike. Negativni podaci posebno uključuju: datum nastanka docnje, broj dana docnje, iznos u docnji i maksimalan iznos docnje.

Podaci o uslugama, i pozitivni i negativni, će biti prikazani u izveštajima Kreditnog biroa 3 godine za fizička lica, odnosno 5 godina za pravna lica i preduzetnike, računajući od momenta gašenja usluge odnosno prestanka ugovornog odnosa sa bankom po konkretnoj usluzi.

Automatsko brisanje usluga se vrši poslednjeg dana u mesecu u kome je istekao navedeni rok.

Vrh strane
Vrh strane