Zaštita ličnih podataka

Informacija o zaštiti podataka o ličnosti

Udruženje banaka Srbije – Kreditni biro u potpunosti poštuje sve zakonske propise, principe i najbolјu svetsku praksu u oblasti zaštite podataka o ličnosti. U cilјu adekvatnog informisanja, Kreditni biro javno objavlјuje Informaciju o zaštiti podataka o ličnosti na svojoj veb prezentaciji. Informacija sadrži kontakt podatke rukovaoca, kontakt podatke lica zaduženog za obradu podataka o ličnosti, podatke koje prikuplјa i obrađuje Kreditni biro, osnove obrade, prava lica po osnovu obrade kao i načine ostvarivanja tih prava i druga pitanja koja su od interesa za zakonito, pošteno i transparentno informisanje.

Informacije za kontakt

Udruženje banaka Srbije p.u
Bulevar kralјa Aleksandra 86
11000 Beograd
Tel. 011 30 20 760; i-mejl: ubs@ubs-asb.com

Informacije o kontakt licu za zaštitu podataka o ličnosti

Milan Brković
Tel. 011 30 20 565; i-mejl: zastita.podataka@ubs-asb.com

Rukovalac i obrađivač podataka

U smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti rukovaoci podacima o ličnosti su banke, lizing kompanije, platne institucije, državni fondovi i agencije koje se bave kreditiranjem i druge članice Kreditnog biroa. Spisak rukovaoca podacima objavlјuje se i ažurira na veb prezentaciji Kreditnog biroa.

Rukovalac podacima o ličnosti je odgovoran za zakonitu, poštenu i transparentnu obradu podataka o ličnosti lica na koje se podaci odnose, taačnost i ažurnost tih podataka, kao i za izmenu, brisanje, ažuriranje i druge aktivnosti kao i prava lica koja proističu iz takve obrade.

Rukovalac podacima o ličnosti je dužan da preduzeme odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi obezbedio da se obrada podataka o ličnosti vrši na zakonit, transparentan i pošten način.

Rukovalac podacima o ličnosti dužan je da vodi evidenciju o radnjama obrade.

Udruženje banaka Srbije je obrađivač podataka koji u ime i po nalogu Rukovaoca vrši obradu podataka o ličnosti. Obrađivač podataka garantuje primenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera na način da se obrada vrši na zakonit, transparentan način i omogućava zaštitu prava lica na koje se podaci odnose.

Obrađivač podataka obrađuje podatke samo na osnovu pismenih uputstava rukovaoca i dužan je da obezbedi da se fizičko lice koje obrađuje podatke o ličnosti obavezalo na čuvanje poverlјivosti podataka.
Obrađivač podataka uzimajući u obzir prirodu obrade pomaže rukovaocu primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera u ispunjavanju obaveza rukovaoca u odnosu na ostvarivanje prava lica na koje se podaci odnose kao i da učini dostupnim rukovoacu sve informacije koje su neophodne za prodočavanje ispunjenost obaveza obrađivača.

Obrađivač podataka je dužan da vodi evidenciju o svim vrstama radnji obrade, koji se vrše u ime rukovaoca, a koja sadrži informacije o imenu i kontakt podacima svakog obrađivača i svakog rukovaoca u čije ime se obrada vrši kao i vrsti obrada koje se vrše u ime svakog rukovaoca.

Podaci u sistemu Kreditnog biroa

Podaci u sistemu Kreditnog biroa se odnose na identifikacione podatke i na podatke o obavezama i urednosti u izmirivanju obaveza prema bankama, lizing kompanijama i drugim članicama Kreditnog biroa.

Identifikacioni podaci koji se prikuplјaju i obrađuju odnose se na: ime, ime jednog roditelјa, prezime; jedinstven matični broj građanina; dan, mesec i godina rođenja; adresa stanovanja, mesto, poštanski broj.

Podaci o obavezama i urednosti u izmirivanju obaveza odnose se na: podatke o obavezama po kreditima, tekućim računima, platnim karticiama, lizing ugovorima i o jemstvima fizičkog lica, kao i urednost u njihovom izmirivanju. Spisak podataka o obavezama i urednosti u izmirivanju obaveza Kreditni biro javno objavlјuje na svojoj veb prezentaciji.

Podaci u sistemu Kreditnog biroa koriste se samo za svrhu odobrenja usluge odnosno procenu kreditne i platežne sposobnosti klijenata, za praćenje urednosti u toku trajanja usluge i za druge namene se ne mogu koristiti.

Sistem Kreditnog biroa ne prikuplјa posebno osetlјive podatke, podatke maloletnih lica, podatke o prihodima i imovinskom statusu lica niti prikuplјene podatke čini dostupnim trećoj strani za bilo koje svrhe.

Podaci u sistemu Kreditnog biroa se zadržavaju u roku koji je dovolјan da se ostvari svrha obrade i koji se definiše internim aktima Kreditnog biroa.

Pravni osnov obrade podataka o ličnosti

Obrada podataka o ličnosti u sistemu Kreditnog biroa je zakonita ukoliko su ispunjene najmanje sledeće pretpostavke:

  • Lice na koje se podaci o ličnosti odnose je pristalo na obradu svojih podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha,
  • Obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaklјučenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaklјučenja ugovora,
  • Obrada je neophodna u cilјu poštovanja pravnih obaveza rukovaoca

Obrada podataka o ličnosti u sistemu Kreditnog biroa će se smatrati zakonitom i u drugim slučajevima koje definiše Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

Prava lica na koje se podaci odnose

Rukovalac podacima o ličnosti i obrađivač podataka o ličnosti dužni su da obezbede licima na koje se podaci odnose ostvarivanje sledećih prava po osnovu navedene obrade:

  • Pravo na jasno, sažeto i transparentno informisanje o obradi podataka o ličnosti (kontakt podatke rukovaoca, kontakt podatke lica za zaštitu podataka o ličnosti, svrsi nameravane obrade, vrsti podataka i pravnom osnovu obrade, o primaocu odnosno grupi primalaca podataka o ličnosti, ukoliko oni postoje i o roku čuvanju podataka o ličnosti)
  • Pravo da od rukovaoca zahteva pristup, ispravku ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, kao i na opoziv pristanka u bilo koje vreme
  • O pravu da se podnese pritužba Povereniku
  • O tome da li je davanje podataka o ličnosti zakonska ili ugovorna obaveza ili je davanje podataka o ličnosti neophodan uslov za zaklјučivanje ugovora, kao i o tome da li lice na koje se podaci odnose ima obavezu da da podatke o svojoj ličnosti i o mogućim posledicama ako se podaci ne daju.

Rukovalac je dužan da licu na koje se podaci odnose na njegov zahtev dostavi kopiju podataka koje obrađuje.

Udruženje banaka Srbije na svojoj veb prezentaciji javno objavlјuje i redovno ažurira spisak rukovaoca podacima kao i vrste podataka koji se obrađuju.

Bezbednost obrade

U skladu sa nivoom tehnoloških dostignuća i troškovima njihove primene, prirodom, obimom, okolnostima i svrhom obrade, kao i verovatnoćom nastupanja rizika i nivoom rizika za prava i slobode fizičkih lica, rukovalac i obrađivač sprovode odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi dostigli odgovarajući nivo bezbednosti u odnosu na rizik kao što su pseudonimizacija i kriptozaštita podataka o ličnosti, sposobnost obezbeđivanja trajne poverlјivosti, integriteta, raspoloživosti i otpornosti sistema i usluga obrade, obezbeđivanje ponovne raspoloživosti u slučaju incidenata u najkraćem roku, postupke redovnog testiranja i ocene preduzetih mera, i slično.

Rukovalac i obrađivač dužni su da preduzmu mere u cilјu obezbeđivanja da svako fizičko lice koje je ovlašćeno za pristup podacima o ličnosti od strane rukovaoca ili obrađivača, obrađuje ove podatke samo po nalogu rukovaoca (autentifikacija i autorizacija).

Obraćanje Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, lica se za zaštitu prava mogu pritužbom obratiti Povereniku za zaštitu ličnih podataka:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Bulevar kralјa Aleksandra 15
11000 Beograd
Tel. +381 11 3408 900, email: office@poverenik.rs

Izmene Izjave o zaštiti podataka o ličnosti

Kreditni biro zadržava prava izmene Izjave o zaštiti podataka o ličnosti koje će biti objavlјene na ovoj veb prezentaciji. Molimo da proverite da li je došlo do izmena kako biste omogućili blagovremeno informisanje.

Vrh strane
Vrh strane