Predrag Ćatić

Specijalista za pravne poslove

Diplomirani pravnik, sa položenim pravosudnim ispitom, Predrag je svoju bogatu karijeru započeo 1992. godine u JP PTT saobraćaja „Srbija“. Od 1997. godine bio je zaposlen u preduzeću za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d. u kome ostaje do januara 2001. godine. Posle iskustva stečenog u telekomunikacionim kompanijama prelazi u bankarstvo i to prvo u Zepter banku u kojoj je šef pravne, kadrovske i opšte službe do 2003. godine. Zatim prelazi u tadašnju Societe Generale Yugoslav Bank a.d. u kojoj ostaje savetnik za pravna pitanja do 2007. godine. Te godine prelazi na poziciju direktora Sektora pravnih poslova Banca Intesa Beograd a.d. na kojoj ostaje do prelaska u Udruženje banaka Srbije decembra 2013. godine.

Važniji pravni poslovi u kojima je učestvovao uključuju rad na ugovoru o kupovini i prodaji akcija „Telekom Srbija“ 1997. godine, ugovore sa KfW Frankfurt o kreditu 2001. godine, različite cross border ugovore za potrebe bankarske industrije tokom cele bankarske karijere, osnivanje društava za finansijski lizing, učešće u osnivanju društva za upravlјanje investicionim fondovima, definisanje pravnih aspekata faktoring posla, spajanje i preuzimanje banaka, itd. Njegovo bogato iskustvo obuhvata rukovođenje pravnim sektorom sa četiri službe i 40 zaposlenih, formiranje i dobijanje dozvole za rad operatora platnih sistema, organizovanje seminara i savetovanja kao i izradu i prezentovanje brojnih stručnih radova.

Vrh strane
Vrh strane