Sanja Jevtović

Specijalista za poreski sistem i finansijsko izveštavanje

Sanja ima preko 20 godina profesionalnog iskustva u finansijskom sektoru, kako u oblasti regulative korporativnog finansijskog izveštavanja i revizije, tako i u oblasti praktične primene IFRS i poreza u bankarskom sektoru. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, poseduje master diplomu iz oblasti računovodstva i revizije, profesionalno zvanje ovlašćeni interni revizor (Komora ovlašćenih revizora, 2014), kao i položen specijalistički ispit za poreskog savetnika (Specijalističke studije Pravni fakultet, 2016).

Tokom 15 godina rada u Ministarstvu finansija kao rukovodilac u Sektoru za finansijski sitem, odnosno predsednik i član radnih grupa, učestvovala je u izradi brojnih zakona iz oblasti računovodstva i revizije, kao i velikog broja propisa iz delokruga rada Ministarstva finansija i Narodne banke Srbije, kojima se uređuje finansijski sistem Republike Srbije. Bila je predsednica i članica Nacionalne komisije za računovodstvo Republike Srbije (2003-2013).

Poseduje profesionalno iskustvo u međunarodnim projektima u vezi sa regulisanjem finansijskog izveštavanja i revizije, primene IFRS, kao i u savetovanju donosilaca odluka u vezi sa postizanjem usklađenosti sa pravnim tekovinama EU i najbolјom međunarodnom praksom (Rukovodilac projekta Svetske banke - Strategija unapređenja korporativnog finansijskog izveštavanja u Srbiji (2009 - 2011)). U bankarskom sektoru Srbije poseduje višegodišnje profesionalno iskustvo i to kao rukovodilac Sektora za računovodstvo i Sektora za internu reviziju u NLB banci (2004-2008). U ime Republike Srbije bila je predsednica Upravnog odbora Čačanske banke (2011-2013).

U Udruženju banaka Srbije koordinira rad Odbora za računovodstvo i Odbora za poreska pitanja, aktivno učestvuje u kreiranju svih inicijativa ka državnim organima u cilju unapređenja regulatornog ambijenta i posreduje u rešavanju otvorenih pitanja u primeni propisa u okviru nadležnosti stručnih odbora. Kao član tima učestvovala je u Radnoj grupi za sprovođenje MSFI 9 u bankarskom sektoru (Narodna banka Srbije, od maja 2017. godine). Autor je i recenzent stručnih napisa iz oblasti računovodstva i poreza, kao i programski urednik stručnih savetovanja iz oblasti primene IFRS i poreza koja uključuju i druge aktuelne oblasti koje mogu da imaju uticaj na finansijsko i regulatorno izveštavanje banaka.

Vrh strane
Vrh strane