Vladimir Vasić

Generalni sekretar                               

Na poziciji generalnog sekretara je od 2019. godine, gde organizuje i vodi poslove Udruženja, predstavlja i zastupa Udruženje prema trećim licima. Tokom više od tri godine mandata osnažio je i unapredio saradnju i dijalog sa svim relevantnim institucijama i akterima na bankarskom i finansijskom tržištu. Vladimir ima više od 20 godina profesionalnog iskustva u finansijskom i privatnom sektoru, uklјučujući poslove rukovodioca koje je obavlјao na različitim pozicijama u nekoliko banaka, osiguravajućim društvima, kao i u društvu za upravlјanje investicionim fondovima. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Bankarstvo, finansije i osiguranje, a tokom svog profesionalnog razvoja pohađao je brojne treninge u domaćem i internacionalnom okruženju na teme planiranja i donošenja strateških odluka, kreditnih i drugih rizika u poslovanju banaka, kao i iz domena upravlјanja projektima, timovima, kvalitetom, promenama, itd.

Tokom svoje bankarske karijere, između ostalog, bio je profesionalno angažovan na opštim poslovima vezanim za pružanje podrške poslovanju; obavlјao poslove vezane za koordinaciju i kontrolu poslovanja ekspozitura; bavio se strateškim planiranjem i vođenjem projekata od posebne važnosti; bio je član komiteta za rizike, član due diligence tima, ovlašćen i odgovoran za upravlјanje portfoliom projekata, kao i upravlјanje klјučnim promenama. Osim toga, obavlјao je i poslove vezane za operativne rizike i aktivnosti sprečavanja pranja novca i usaglašenosti poslovanja, rukovodio je projektima za rast konkurentnosti, performansi i kvaliteta poslovanja banke, i sprovodio savetodavne aktivnosti u cilјu strateškog unapređenja finansijskih performansi.

Vrh strane
Vrh strane