Politika privatnosti

Zaštita privatnosti

Udruženje banaka Srbije sačinjava Informaciju o zaštiti podataka o ličnost u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima kao i potrebom informisanja javnosti o informacijama koje prikuplja i obrađuje Udruženje banaka Srbije, osnovnim načelima obrade podataka, pravima lica na zaštitu podataka i svim drugim elementima koji su krucijalno važni za zaštitu ličnih podataka.

  • Informacije o rukovaocu podataka

Udruženje banaka Srbije p.u

Bulevar kralja Aleksandra 86

11000 Beograd

Tel. 011 30 20 760; e-mail:ubs@ubs-asb.com

  • Informacije o kontakt licu za zaštitu  podataka o ličnosti

Milan Brković

Tel. 011 30 20 565; e-mail: zastita.podataka@ubs-asb.com

 

  • Definicije osnovnih pojmova

1)      „podatak o ličnosti” je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

2)      „lice na koje se podaci odnose” je fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju;

3)      „obrada podataka o ličnosti” je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada);

4)      zbirka podataka” je svaki strukturisani skup podataka o ličnosti koji je dostupan u skladu sa posebnim kriterijumima, bez obzira da li je zbirka centralizovana, decentralizovana ili razvrstana po funkcionalnim ili geografskim osnovama;

5)      „rukovalac” je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade. Zakonom kojim se određuje svrha i način obrade, može se odrediti i rukovalac ili propisati uslovi za njegovo određivanje;

6)      „obrađivač” je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca;

7)      „primalac” je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne, osim ako se radi o organima vlasti koji u skladu sa zakonom primaju podatke o ličnosti u okviru istraživanja određenog slučaja i obrađuju ove podatke u skladu sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti koja se odnose na svrhu obrade;

8)      „pristanak” lica na koje se podaci odnose je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose;

9)      „povreda podataka o ličnosti” je povreda bezbednosti podataka o ličnosti koja dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa podacima o ličnosti koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani;

 

  • Podaci o ličnosti koje prikuplja Udruženje banaka Srbije

 

U obavljanju svoje poslovne delatnost Udruženje banaka Srbije od lica može da prikuplja identifikacione podatke (ime, prezime, adresa, kontakt podaci), podatke o stručnoj spremi i kvalifikacijama, informacije iz ličnih dokumenata kao i ostale poslovne informacije o fizičkim licima u cilju obavljanja transakcije po osnovu izvršene usluge. Podaci o ličnosti koje prikuplja i obrađuje Udruženje banaka Srbije evidentiraju se u odgovarajućim zbirkama podataka.

 

  • Obrada ličnih podataka

Udruženje banaka Srbije lične podatke obrađuje u svrhu izvršenja ugovora, radi poštovanja i izvršenja zakonskih obaveza kao i na osnovu pristanka lica. Udruženje banaka će lice upoznati sa kontakt podacima rukovaoca i lica zaduženog za zaštitu podataka  o ličnosti, o svrsi obrade, o mogućnosti da bude obaveštavano o aktivnostima udruženja kao i mogućnosti da u svakom momentu odustane od takvih obaveštenja, o primaocima tih podataka ukoliko postoje, o pravima lica kao i o načinima ostvarivanja tih prava, o rokovima čuvanja tih podataka, o preduzetim merama zaštite podataka kao i o brisanju tih podataka.

Udruženje banaka Srbije ne obrađuje posebno osetljive podatke, podatke maloletnih lica niti veći obim podataka u odnosu na svrhu obrade (princip minimizacije).

  • Prava klijenata i način ostvarivanja prava

 

Udruženje banaka Srbije dužno je da omogući licima ostvarivanje sledećih prava po osnovu obrade podataka o ličnosti:

-              Pravo na obaveštavanje o obradi ličnih podataka,

-              Pravo na uvid u lične podatke

-              Pravo na dobijanje kopije

-              Pravo na ispravku, izmenu, dopunu, ažuriranje, brisanje kao i prekid i privremenu obustavu obrade podataka o ličnosti

-              Pravo na povlačenje saglasnosti ukoliko je pravni osnov za obradu podataka saglasnost lica

-              Pravo na izbor u pogledu obaveštavanja i direktnog marketinga

-              Pravo na obraćanje zaštitniku podataka o ličnosti u cilju ostvarivanja prava

-              Pravo na podnošenje žalbe Povereniku za zaštitu  podataka o ličnosti

 

  • Rokovi zadržavanja podataka i preduzete mere zaštite

Rokovi zadržavanja podataka o ličnosti definisani su zakonskim propisima, odnosno, ukoliko to nije slučaj, rokove će odrediti Udruženje banaka Srbije kao rukovalac, saglasno svrsi obrade i načelima zaštite podataka o ličnosti.

Udruženje banaka Srbije primenjuje najsavremenije tehničke, organizacione, kadrovske i pravne mehanizme zaštite ličnih podataka.

 

  • Kolačići (Cookies)

Udruženje banaka Srbije na svojoj veb prezentaciji koristi kolačiće u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Ukoliko želite, kolačiće možete onemogućiti. U cilju Vašeg informisanja ukratko želimo da Vas upoznamo sa politikom korišćenja kolačića. Kolačići (eng.Cookies) predstavljaju tekstualnu datoteku koja  se čuva u veb pretraživaču dok se koristi odnosno pregleda internet prezentacija. Kolačići mogu sadržati informacije o tome koje je stranice korisnik posetio, podatke o prijavi, itd. Kolačići podrazumevaju Vašu saglasnost za korišćenje. Ukoliko ne prihvatite kolačiće, moguće je da nećete biti u mogućnosti da koristite sve performanse nekog sajta. Ukoliko želite da onemogućite kolačiće, molimo Vas da pratite instrukcije Vašeg pretraživača (Interner Explorer, Chrome, itd). Više informacija o kolačićima možete pronaći na https://sr.wikipedia.org/sr-ec/HTTP_kola%C4%8Di%C4%87

  • Izmene informacije o zaštiti podataka o ličnosti
Vrh strane
Vrh strane