Izveštaj KB

Izveštaj za fizička lica

U izveštajima Kreditnog biroa za fizička lica prikazuju se podaci o:

 • Tekućim obavezama, kao što su obaveze po osnovu kredita, lizing ugovora, tekućih računa, debitnih i kreditnih kartica i aktiviranim jemstvima;
 • Potencijalnim obavezama, kao što su podaci o pozajmicama po tekućim računima i datim jemstvima (žirantima) po kreditima drugih građana, pravnih lica i preduzetničkih radnji;
 • Neurednosti u izmirivanju dospelih obaveza koja uključuju iznos i vreme trajanja neizmirene obaveze;

Izveštaje Kreditnog biroa mogu preuzimati ovlašćena lica pružaoca usluga koji imaju potpisan ugovor sa Udruženjem banaka Srbije po poslovima Kreditnog biroa.

Izveštaji se mogu preuzimati samo na osnovu obezbeđene pisane saglasnosti lica na koga se podaci odnose. Saglasnost koju daje fizičko lice sadrži sledeće elemente: ime, prezime, jedinstven matični broj građana, izjavu o davanju saglasnosti, definiciju podataka na koje se saglasnost odnosi, svrhu korišćenja podataka kao i prava davaoca saglasnosti. U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka fizička lica imaju mogućnost povlačenja date saglasnosti.

Postoje dve osnovne vrste izveštaja za fizička lica: izveštaji po zahtevu pružaoca usluge i izveštaji na zahtev fizičkog lica na koga se podaci odnose.

Fizička lica mogu za sopstvene potrebe preuzeti Lični izveštaj i Lični izveštaj o jemstvima pravnim licima i preduzetnicima, radi uvida u podatke koji se o njima vode kod banaka i drugih pružalaca usluga, radi kontrole tih podataka i eventualne reklamacije na njihovu tačnost kao i za druge potrebe. Zahtev za preuzimanje izveštaja fizička lica mogu podneti na šalterima banaka ili u Kreditnom birou. Fizička lica imaju mogućnost izbora na koji način žele da preuzmu izveštaj (mejlom, faksom, poštom), a u prostorijama Kreditnog biroa i ličnim preuzimanjem. Kreditni biro se nalazi u Bulevaru kralja Aleksandra 86/I, 11000 Beograd. Rad sa strankama se obavlja radnim danima (ponedeljak-petak) od 08-15 časova.

Osim navedenih načina, fizička lica mogu preuzeti izveštaje i na portalu Kreditnog biroa (www.kreditnibiro.com), uz prethodnu registraciju, bilo na portalu korišćenjem nove lične karte sa digitalnim sertifikatom bilo registracijom u banci ili Kreditnom birou. Dodatna uputstva za korišćenje ove usluge nalaze se na portalu KB.

Prvi lični izveštaj u kalendarskoj godini koji preuzme fizičko lice je besplatan.

U prilogu dajemo izgled Ličnog izveštaja i Ličnog izveštaja o jemstvu fizičkog lica pravnim licima i preduzetnicima.

Pružaoci usluga radi procene kreditne i platežne sposobnosti klijenata mogu preuzimati pojedinačne i masovne izveštaje. Pojedinačni izveštaji koje preuzimaju pružaoci usluga su:

 • Osnovni izveštaj za fizičko lice i Osnovni izveštaj o jemstvima fizičkog lica pravnim licima i preduzetnicima
 • Sintetički izveštaj za fizičko lice
 • Evidencioni izveštaj za fizičko lice
 • Masovni izveštaji koje pružaoci usluga mogu preuzimati su: Dodatni izveštaj i Grupni izveštaj za klasifikaciju potraživanja od fizičkih lica.

U prilogu se daje pregled osnovnih obrazaca Kreditnog biroa koji se koriste za rad sa fizičkim licima.

Izveštaj za pravna lica i preduzetnike

U izveštajima Kreditnog biroa za pravna lica i preduzetnike prikazuju se sledeći podaci:

 • matični podaci o firmi (naziv, sedište, adresa, godina osnivanja, veličina, zastupnici)
 • tekući računi kod banaka (aktivnost računa, blokade)
 • tekuće obaveze, kao što su obaveze po osnovu kredita, kreditnih kartica, kredita uzetih kod inokreditora, lizinga, aktiviranih garancija, nepokrivenih akreditiva, avala i po osnovu dužničkih hartija od vrednosti,
 • potencijalne obaveze koje obuhvataju data jemstva, dobijene garancije, nepokrivene akreditive i avale,
 • neurednost (docnja) u izmirivanju tekućih obaveza (iznos i vreme trajanja dospele neizmirene obaveze)

Izveštaj Kreditnog biroa za pravno lice i preduzetnika može zahtevati pružalac usluge (banka, lizing kompanija ili drugi pružalac usluge), ali i drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice, ali samo na osnovu obezbeđene potpisane saglasnosti zakonskog zastupnika pravnog lica odnosno preduzetnika na koga se Izveštaj odnosi.

Postoje dve osnovne vrste izveštaja za pravna lica i preduzetnike: izveštaj po zahtevu pružaoca usluge i izveštaj po zahtevu pravnog lica ili preduzetnika.

Pružaoci usluga radi procene kreditne sposobnosti mogu preuzimati sledeće vrste izveštaja za pravna lica i preduzetnike:

 • Osnovni izveštaj za pravno lice ili preduzetnika,
 • Sintetički izveštaj za pravno lice ili preduzetnika i
 • Zbirni izveštaj za pravna lica.

Pravna lica i preduzetnici mogu zahtevati Sopstveni izveštaj za pravno lice odnosno Sopstveni izveštaj za preduzetnika. Ovaj izveštaj služi za sopstvene potrebe pravnog lica ili preduzetnika kao i za uvid i kontrolu podataka koji se o njima evidentiraju u sistemu Kreditnog biroa i eventualno ulaganje reklamacije na tačnost prikazanih podataka.

Zahtev za dobijanje Sopstvenog izveštaja zakonski zastupnici pravnih lica, odnosno preduzetnici mogu podneti kod bilo koje banke ili kod Kreditnog biroa, a izveštaj će biti dostavljen na jedan od načina navedenih u Zahtevu za izdavanje Sopstvenog izveštaja (faksom, mejlom, poštom ili ličnim preuzimanjem u prostorijama Kreditnog biroa). Izgled Sopstvenog izveštaja za pravna lica i preduzetnike daje se u prilogu:

Izveštaj se može preuzeti isključivo na osnovu saglasnosti koje daje zakonski zastupnik pravnog lica odnosno preduzetnik. Saglasnost sadrži osnovne podatke o fizičkom licu koje daje saglasnost (ime, prezime, jedinstveni matični broj građana), naziv pravnog lica ili preduzetničke radnje, matični broj, poreski identifikacioni broj odnosno jedinstveni matični broj građana za preduzetnika, svrhu davanja saglasnosti i prava po osnovu date saglasnosti.

U prilogu se daje pregled osnovnih obrazaca Kreditnog biroa koji se koriste u radu sa pravnim licima i preduzetnicima.

Vrh strane
Vrh strane