Često postavljana pitanja

Fizička lica

Najčešća pitanja koja građani postavljaju Kreditnom birou:

 1. Koje podatke sadrži Izveštaj Kreditnog biroa?

  Za fizička lica izveštaj Kreditnog biroa sadrži podatke o:
  • Tekućim obavezama, kao što su obaveze po osnovu kredita, lizing ugovora, tekućih računa, debitnim i kreditnim karticama i aktiviranim jemstvima;
  • Potencijalnim obavezama, kao što su podaci o odobrenim pozajmicama po tekućim računima i datim jemstvima (žirantima) po kreditima drugih građana, pravnih lica i preduzetničkih radnji;
  • Neurednosti u izmirivanju dospelih obaveza koja uključuju iznos i vreme trajanja neizmirene obaveze.
 2. Čiji podaci su obuhvaćeni u sistemu Kreditnog biroa?

  U sistemu Kreditnog biroa su obuhvaćeni podaci o obavezema lica prema pružaocima usluga koji imaju potpisan Ugovor sa UBS po poslovima Kreditnog biroa. Spisak pružalaca usluga čija su potraživanja uključena u sistem KB možete videti ovde. Spisak korisnika izveštaja Kreditnog biroa možete pogledati ovde.
 3. Ko sve može preuzeti Izveštaj od Kreditnog biroa?

  Izveštaj od Kreditnog biroa može preuzeti samo ovlašćeni radnik banke, lizing kompanije ili drugog pružaoca usluga, kojima se građani obraćaju za korišćenje usluge. Izveštaj se može preuzeti samo na osnovu date pisane saglasnosti fizičkog lica na koga se Izveštaj odnosi.
 4. Da li građani mogu dobiti Izveštaj od Kreditnog biroa za sopstvene potrebe?

  Da. Građani za sopstvene potrebe mogu dobiti Lični izveštaj radi uvida u podatke koji se o njima vode kod banaka i drugih pružalaca usluga, radi eventualne reklamacije na tačnost podataka, kao i za druge sopstvene potrebe. Lični izveštaj se ne koristi za procenu kreditne i platežne sposobnosti.
 5. Gde građani mogu podneti zahtev za dobijanje Ličnog izveštaja?

  Zahtev za izdavanje Ličnog izveštaja građani mogu podneti kod bilo koje banke ili kod Kreditnog biroa i on će im biti dostavljen na način koji oni sami odrede (faksom, mejlom, poštom).

  Takođe, građanima je omogućeno i preuzimanje Ličnog izveštaja u prostorijama Kreditnog biroa, kao i elektronskim putem preko Portala KB (www.kreditnibiro.com).

  Nephodni preduslovi za korišćenje usluga na portalu Kreditnog biroa su dati u Uslovima korišćenja portala koje možete pogledati ovde.
 6. Koliko iznosi naknada za dobijanje Ličnog izveštaja?

  Prvi Lični izveštaj koji građani preuzmu u toku kalendarske godine je besplatan, dok se ostali plaćaju po standardnoj tarifi naknada za usluge Kreditnog biroa.
 7. Da li su u Izveštajima Kreditnog biroa dostupni podaci iz prošlosti?

  Da. U izveštajima Kreditnog biroa za fizička lica prikazuju se pozitivni i negativni podaci o aktivnim uslugama, kao i o uslugama koje su otplaćene ili ugašene u prethodne tri godine.
 8. Koja je namena izveštaja koji koriste banke i drugi pružaoci usluga?

  Banke, lizing kompanije i drugi pružaoci usluga preuzimaju izveštaj za podnosioca zahteva za kredit, lizing ili drugu uslugu. Na osnovu izveštaja dobijenog od Kreditnog biroa, kao i drugih podataka i dokumenata, pružalac usluge procenjuje kreditnu i platežnu sposobnost fizičkog lica.
 9. Kako se definiše neurednost (docnja) građana u izmirivanju obaveza?

  Aktima koje su doneli osnivači Kreditnog biroa, neurednost odnosno docnja u izmirivanju obaveza građana predstavlja dospelu neizmirenu obavezu od 60 i više dana. Na primer, docnja po kreditu nastaje kada fizičko lice ne izmiri dospelu ratu po osnovu kredita u roku od 60 dana, računajući od dana dospeća rate, ili kada nedozvoljeno prekoračenje po tekućem računu ne izmiri u pomenutom roku, računajući od dana nastanka nedozvoljenog prekoračenja.
 10. Kakva je ažurnost u vođenju podataka o fizičkim licima?

  Postignuta je dnevna ažurnost u vođenju podataka o fizičkim licima, odnosno sve promene izvršene kod banaka i drugih članica Kreditnog biroa u toku dana (novi krediti, otplate postojećih kredita, gašenje računa, izmirena docnja i slično) pružaoci usluga su u obavezi da ažuriraju istog dana. Izvršene promene biće prikazane u izveštaju Kreditnog biroa narednog dana od dana ažuriranja.
 11. Ko donosi odluku o pružanju usluge?

  Odluka o pružanju usluge u isključivoj je nadležnosti banke odnosno drugog pružaoca usluge.
 12. Ko je odgovoran za tačnost podataka u izveštajima Kreditnog biroa?

  Za tačnost podataka u izveštajima Kreditnog biroa odgovorne su banke, lizing kompanije i drugi pružaoci usluga koji su te podatke dostavili i samo oni imaju mogućnost i obavezu da te podatke redovno ažuriraju i isprave, ukoliko se ustanovi da je reč o pogrešnom ili neažurnom podatku.
 13. Ko ima uvid u podatke u Kreditnom birou?

  Uvid u podatke u Kreditnom birou imaju samo banke odnosno drugi pružaoci usluga koji su te podatke i stavili na raspolaganje sistemu Kreditnog biroa i to isključivo na osnovu pisane saglasnosti lica na koga se podaci odnose.
 14. Ko može da promeni podatak u izveštaju Kreditnog biroa?

  Podatak u izveštaju Kreditnog biroa može da promeni samo banka odnosno drugi pružalac usluge koji je takav podatak stavio na raspolaganje sistemu Kreditnog biroa.
 15. Na koji način fizička lica mogu reklamirati pogrešan ili neažuran podatak?

  U slučaju da je unet pogrešan podatak o obavezama građana kod banaka i drugih pružalaca usluga, predviđena je mogućnost reklamacije koja se podnosi na Zahtevu za ispravku-dopunu, koji se dobija pri izdavanju Ličnog izveštaja. Zahtev za izmenu podatka podnosi se na obradu i rešavanje reklamacije banci odnosno drugoj clanici Kreditnog biroa, na koju se navedeni podatak i odnosi. Predviđeni maksimalni rok za ispravku podatka je 15 dana, ali se u praksi ove izmene vrše najčešće u roku od 1-2 radna dana, ukoliko je zahtev opravdan.
 16. Koje su obaveze banke odnosno drugog pružaoca usluge kod rešavanja reklamacije?

  Banke i drugi pružaoci usluge su dužni da obrade i zaključe reklamaciju, a zatim da preuzimanjem Kontrolnog izveštaja utvrde da li su u svojoj bazi izvršili izmenu pogrešno unetog podatka.
 17. Koja prava imaju fizička lica u slučaju da banka ili lizing kompanija ne izvrši ispravku pogrešnog podatka?

  Na osnovu Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga ("Službeni glasnik RS" 36/2011 i 139/2014), fizička lica treba da upute pisani prigovor banci ili lizing kompaniji. Ukoliko banka ili lizing kompanija odgovori negativno ili ne odgovori u roku od 15 dana, fizičko lice se može obratiti Narodnoj banci Srbije – Centru za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga.

Pravna lica

Najčešća pitanja koja pravna lica i preduzetnici postavljaju Kreditnom birou:

 1. Koje podatke sadrži Izveštaj Kreditnog biroa?

  Za pravna lica i preduzetnike izveštaj Kreditnog biroa sadrži:
  • matične podatke (naziv, sedište, godina osnivanja, veličina, delatnost),
  • tekuće račune kod banaka,
  • tekuće obaveze, kao što su obaveze po osnovu kredita, kreditnih kartica, lizinga, aktiviranih potencijalnih obaveza (garancija, nepokrivenih akreditiva, avala) i po osnovu dužničkih hartija od vrednosti,
  • podatke o potencijalnim obavezama i to po osnovu datih jemstava, dobijenih garancija, nepokrivenih akreditiva i avala,
  • podatke o neurednostima (docnjama) u izmirivanju dospelih obaveza.
 2. Čiji podaci su obuhvaćeni u sistemu Kreditnog biroa?

  U sistemu Kreditnog biroa su obuhvaćeni podaci o obavezema lica prema pružaocima usluga koji imaju potpisan Ugovor sa UBS po poslovima Kreditnog biroa. Spisak pružalaca usluga čija su potraživanja uključena u sistem KB možete videti ovde. Spisak korisnika izveštaja Kreditnog biroa možete pogledati ovde.
 3. Ko može biti korisnik Izveštaja za pravna lica i preduzetnike?

  Korisnik izveštaja može biti pružalac usluge (banka, lizing kompanija ili drugi pružalac usluge), drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice, ali samo na osnovu obezbeđene potpisane saglasnosti zakonskog zastupnika pravnog lica, odnosno preduzetnika na koga se izveštaj odnosi.
 4. Ko može preuzeti izveštaj za pravna lica i preduzetnike?

  Izveštaj za pravna lica i preduzetnike mogu preuzeti samo ovlašćena lica kod pružaoca usluga koji ima potpisan Ugovor sa Udruženjem banaka Srbije o poslovanju sa Kreditnim biroom.
 5. Da li pravna lica i preduzetnici mogu dobiti Izveštaj od Kreditnog biroa za svoje potrebe?

  Da. Pravna lica i preduzetnici mogu dobiti tzv. Sopstveni izveštaj za svoje potrebe, na primer, radi ličnog uvida u podatke koji se o njima vode kod banaka i drugih pružalaca usluga, radi reklamacije na tačnost podataka i za druge svrhe.

  Zahtev za dobijanje Sopstvenog izveštaja zakonski zastupnici pravnih lica, odnosno preduzetnik, mogu podneti kod bilo koje banke ili kod Kreditnog biroa, a Izveštaj će im biti dostavljen na način koji oni sami odrede (faksom, mejlom, poštom, a kod Kreditnog biroa i ličnim preuzimanjem).
 6. Šta se smatra pod docnjom u izvršavanju obaveza pravnih lica i preduzetnika?

  U izveštajima Kreditnog biroa za pravna lica i preduzetnike evidentira se dospela neizmirena obaveza u roku od 15 i više dana, računajući od dana dospeća obaveze za plaćanje.
 7. Da li su u Kreditnom birou dostupni podaci iz prošlosti?

  Da. U izveštaju za pravna lica i preduzetnike prikazuju se podaci o tekućim, aktivnim uslugama kao i o uslugama koje su u celosti otplaćene ili ugašene u prethodnih 5 godina.
 8. Ko donosi odluku o pružanju usluge?

  Odluka o pružanju usluge u isključivoj je nadležnosti banke odnosno drugog pružaoca usluga.
 9. Ko je odgovoran za tačnost podataka u izveštajima Kreditnog biroa?

  Za tačnost podataka u izveštajima Kreditnog biroa odgovorne su banke, lizing kompanije i drugi pružaoci usluga čiji su podaci i samo oni imaju mogućnost i obavezu da te podatke redovno ažuriraju i isprave, ukoliko se ustanovi da je reč o pogrešnom ili neažurnom podatku.
 10. Kakva je ažurnost u vođenju podataka o pravnim licima i preduzetnicima?

  Postignuta je dnevna ažurnost u vođenju podataka o pravnim licima i preduzetnicima, odnosno sve promene izvršene kod banaka i drugih članica Kreditnog biroa u toku dana (novi krediti, otplate postojećih kredita, gašenje računa, izmirena docnja i slično) pružaoci usluga su u obavezi da ažuriraju istog dana. Izvršene promene će biti prikazane u izveštaju Kreditnog biroa narednog dana od dana ažuriranja.
 11. Na koji način se može reklamirati pogrešan ili neažuran podatak?

  U slučaju da postoji pogrešan ili neažuran podatak, predviđena je mogućnost reklamacije na obrascu Zahtev za ispravku-dopunu, koji se dobija pri izdavanju Sopstvenog izveštaja. Zahtev za izmenu podataka podnosi se na obradu i rešavanje reklamacije banci odnosno drugoj clanici Kreditnog biroa, na koju se navedeni podatak i odnosi. Predviđeni maksimalni rok za ispravku podatka je 15 dana, ali se u praksi ove izmene vrše najčešće u roku od 1-2 radna dana, ukoliko je zahtev opravdan.
 12. Koja su prava pravnih lica i preduzetnika u slučaju da banka ne izvrši ispravku pogrešnog podatka?

  Na osnovu Odluke o postupanju banke po prigovoru pravnog lica i postupanju NBS po pritužbi tog lica ("Službeni glasnik RS" 51/2015), pravna lica, odnosno preduzetnici, na osnovu Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga ("Službeni glasnik RS" 36/2011 i 139/2014) treba da upute pisani prigovor banci. Ukoliko banka odgovori negativno ili ne odgovori u roku od 15 dana, pravno lice ili preduzetnik može se sa prigovorom obratiti Narodnoj banci Srbije – Centru za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga.
Vrh strane
Vrh strane